ANUNȚ VÂNZARE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CASTELU PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ – Primaria Comunei Castelu

ANUNȚ VÂNZARE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CASTELU PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

UPDATE: 21.02.2024

Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim;

2. Informații generale privind obiectul vânzării: Teren intravilan în suprafață de 207 mp, nr. cadastral 108971, aparținând domeniului privat al comunei Castelu, situat în sat Nisipari, str. Speranței, nr. 10, lot 2, conform H.C.L. nr. 98/18.09.2023 și temeiul legal OUG nr. 57/2019.

3. Informațiile privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire printr-o cerere, la sediul instituției,  Compartiment Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, strada Republicii, nr. 58, Castelu.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentației de atribuire: Compartiment Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile din cadrul Primăriei comunei Castelu, strada Republicii, nr. 58, sat Castelu, com. Castelu, jud. Constanța.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: Costul pentru obţinerea acestui exemplar este 500 lei/exemplar, ce se achită fie numerar la casierie fie prin ordin de plată/virament la contul RO75TREZ2325006XXX000038 deschis la Trezoreria Medgidia, cod fiscal 4515735, exemplarul se ridică de la sediul instituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.02.2024, ora 13.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este 23.02.2024, ora 11:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Castelu, comuna Castelu, sat Castelu, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, parter, registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor:

23.02.2024, ora 13.00, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 60,  sala de festivități – Anexa Sediului Administrativ, județul Constanța.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Constanța, Strada Traian, nr. 35C, județul Constanța, telefon 0241/606597, fax 0241/617413, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 25.01.2023

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *