Hotarari administrative – Primaria Comunei Castelu

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL CASTELU, ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE ANEXĂ, SE POT DESCĂRCA DE AICI

Pentru a putea vizualiza Hotararile administrative din anul 2019 va rugam accesati link-ul de AICI

LISTA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL CASTELU EMISE ÎN ANUL 2022

Nr. Crt.DATA ADOPTĂ- RII  DENUMIREA HOTĂRÂRII  
    107.01.2022privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Castelu pentru perioada ianuarie – martie 2022
    207.01.2022privind aprobarea validării Dispoziţiei primarului comunei nr. 408 din 22 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021
    307.01.2022privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Castelu, la data de 31.12.2021
    407.01.2022privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Castelu din anul 2021 – inițiator Primarul comunei
    507.01.2022privind aprobarea modificării tarifelor din contractul de delegare a gestiunii unei părți a serviciului public de salubrizare al comunei Castelu, judeţul Constanța, nr. 9031/23.10.2018 prin act adițional
    607.01.2022privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul U.A.T. Comuna Castelu, Judeţul Constanţa)  nr.621/21.01.2021 încheiat cu S.C. GREENPOINT MANAGEMENT S.A. (OIREP)
707.01.2022privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Comuna Castelu
   807.01.2022privind  aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Castelu în anul şcolar 2022-2023
   911.02.2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022  
  1011.02.2022privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul primăriei comunei  Castelu, judeţul Constanţa
  1111.02.2022privind aprobarea Planului Anual de Acţiune Privind Serviciile Sociale Acordate la  nivelul comunei Castelu, judeţul Constanţa  pentru anul  2022
  1211.02.2022privind  aprobarea Planului de Acţiuni, Lucrări de Interes Local pentru beneficiari ai legii venitului minim garantat pentru anul 2022
  1311.02.2022privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ, la nivelul primariei comunei Castelu
  1411.02.2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi aferenţi investiţiilor propuse în comuna Castelu în cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020”
  1511.02.2022privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 01.02.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 9/24.02.2017 privind darea în folosință gratuită a terenului din domeniul public și privat al comunei Castelu, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursă Medgidia. Aducțiune Medgidia – Gospodăria de apă Constanța Sud) din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”, modificată prin H.C.L. nr. 25/22.03.2017
 1611.02.2022privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea
câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Castelu, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia, a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului, precum și a contractului de delegare prin concesiune a serviciului
 1711.02.2022privind  aprobarea alocării sumei de 1.000 lei pentru familia Grișcă Oprea și  Grișcă Viorica din sat Castelu (comuna Castelu), str. Republicii, nr. 20 judeţul Constanţa, care au împlinit 50 de ani de căsătorie
 1811.02.2022privind acordarea unui ajutor de urgenţă în suma de 500 lei, domnului Asan Airedin, reprezentând cheltuieli de înmormantare pentru Asan Regep
 1911.02.2022privind acordarea unui ajutor de urgenţă în suma de 500 lei, doamnei Cârlig Nurgian, reprezentând cheltuieli de înmormantare pentru Sali Sanie
 2011.02.2022privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul tip teren intravilan cu destinația construcții agrozootehnice, situat în com. Castelu, sat Nisipari, str. DC 90, zona Crespor-Biogaz, în suprafața însumată de 1.835 mp
 2111.02.2022privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local
 2218.02.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu, judeţul Constanţa,  pentru anul 2022
 2318.02.2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Castelu în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Castelu
  2418.02.2022privind aprobarea  modificării  și completării  inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Castelu, judeţul Constanţa
 2522.03.2022privind aprobarea validării Dispoziţiei primarului comunei nr. 125 din 28 februarie 2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022
 2622.03.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022
 2722.03.2022privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 550 mp situat în zona Agromec S.A. și Fruvimed S.A., sat Castelu, comuna Castelu, județul Constanța, pentru stabilirea valorii terenului
 2822.03.2022privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 1.624 mp situat în zona Microfermă, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța, pentru stabilirea valorii terenului
 2922.03.2022privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 2.025 mp situat în zona Microfermă, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1B, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța, pentru stabilirea valorii terenului
 3022.03.2022privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 2.373 mp situat în zona Microfermă, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1C, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța pentru stabilirea valorii terenului
 3122.03.2022privind aprobarea  modificării  și completării  inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Castelu, judeţul Constanţa
 3222.03.2022privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor suprafețe de teren  PȘ 23 (576 mp) și PȘ 33/2 (720 mp) în vederea amplasării conductelor de aducțiune pentru implementarea investiției „Sistemul Regional Constanța. Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia – Gospodăria de apă Constanța sud”, având ca beneficiar RAJA S.A. Constanța, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020” – Programul Operațional Infrastructură Mare
 3304.04.2022privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Castelu pentru perioada aprilie – iunie 2022
 3404.04.2022privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect: Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Castelu, Județul Constanța în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
 3504.04.2022privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect: Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială „Iuliu Valaori” Nisipari, Sat Nisipari, Comuna Castelu, Județul Constanța în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
 3614.04.2022privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local, a notei de fundamentare, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Sistem inteligent de management local, comuna Castelu, județul Constanța cu următoarele componente: Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate, Sistem Video Inteligent de Monitorizare a traficului și siguranță a drumurilor publice” și a anexei privind descrierea sumară a investiției
 3720.04.2022privind aprobarea situației financiare trimestriale, precum și cea a conturilor de executie evidentiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 31.03.2022
 3820.04.2022privind aprobarea Protocolului de predare – primire a terenului (și a construcției existente după caz) situat/e  în sat Nisipari, str. Nemțească nr.53, comuna Castelu, județul Constanța
 3920.04.2022privind  aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranţei, nr.10 B, Lot 1 / 2, sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța pentru stabilirea valorii terenului
 4020.04.2022privind darea în folosinţă gratuită E-Distribuţie Dobrogea S.A. a unei suprafeţe totale de 36 mp, teren aflat în domeniul public al comunei Castelu, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton în suprafaţă de 34 mp şi a unui stâlp de medie tensiune tip 12G, în suprafaţă de 2 mp, lucrări necesare pentru realizarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice în satul Nisipari, strada Nemţească, colţ cu strada Crinului, comuna Castelu, Judeţul Constanţa
 4120.04.2022privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
 4220.04.2022privind aprobarea indexarii si stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022
 4320.04.2022privind aprobarea  solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanțadin partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN
 4420.04.2022privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Amenajarea unui spațiu public de recreere pentru populația rurală în sat Nisipari, comuna Castelu, judeşul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN
 4520.04.2022privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 550 mp, situat în zona Agromec S.A. și Fruvimed S.A., sat Castelu, comuna Castelu, judeţul Constanța și aprobarea caietului de sarcini
 4603.05.2022privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul “Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Castelu și satele aparținătoare, județul Constanța”
 4713.05.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022
 4813.05.2022privind aprobarea proiectului ,,Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Castelu, Județul Constanța”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
  4913.05.2022privind aprobarea proiectului ,,Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială „Iuliu Valaori” Nisipari, Sat Nisipari, Comuna Castelu, Județul Constanța”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
  5003.06.2022privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa pentru anul 2022
  5103.06.2022privind acordarea unui ajutor de urgenţă în suma de 500 lei, doamnei  Șaban Anife, reprezentând cheltuieli de înmormantare pentru Șaban Cicek
  5203.06.2022privind aprobarea stabilirii prețului la consumul de apă pentru locuitorii din cadrul Fermei nr. 3 Castelu
  5303.06.2022privind aprobarea aderării   comunei Nicolae Bălcescu,  judeţul Constanţa în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanţa”
  5403.06.2022privind  aprobarea alocării sumei de 1.000 lei pentru familia Apetrei Minuţă și  Apetrei Emilia din sat Castelu (comuna Castelu), str. Baba Novac, nr. 3A, judeţul Constanţa, care au împlinit 50 de ani de căsătorie
  5503.06.2022privind aprobarea Planului  de pază  al comunei Castelu, județul Constanța pentru anul 2022
5615.06.2022privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizare strada Gării și strada Bisericii din localitatea Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN
5715.07.2022privind  alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local al comunei Castelu pentru perioada iulie 2022 – septembrie 2022
5815.07.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu, judeţul Constanţa,  pentru anul 2022
5915.07.2022privind aprobarea  situației financiare trimestriale, precum şi a conturilor de execuţie evidenţiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 30.06.2022
  6015.07.2022privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al comunei Castelu, Județul Constanța pentru anul 2022
6115.07.2022privind  modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 47 din 25.06.2021 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele, microbuzul, tractorul, buldoexcavatorul şi motocositoarele din dotarea primăriei comunei Castelu 
  6215.07.2022privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în sumă de 500  lei, doamnei Suliman Ghiltan, reprezentând cheltuieli de înmormantare pentru Suliman Ilmas
6315.07.2022privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului în suprafață totală de 11,20 ha în vederea desfășurării activității specifice de exploatare a resurselor minerale
6404.08.2022cu privire la  modificarea hotărârii Consiliului local nr. 50 din 03.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa
6504.08.2022pentru  revocarea hotărârii Consiliului local nr. 52 din 03.06.2022 privind aprobarea stabilirii prețului la consumul de apă pentru locuitorii din cadrul Fermei nr. 3 Castelu 
6604.08.2022privind  modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 87 din 29.11.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea Castelu, strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, LOT 2, comuna Castelu, judeţul Constanţa
 6704.08.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu, judeţul Constanţa,  pentru anul 2022
  68     19.08.2022pentru aprobarea încheierii Contractului de comodat privind folosința cu titlu gratuit a Capacităților energetice realizate de U.A.T. Comuna Castelu, Localitatea Castelu pentru ”Rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică Ferma 3, str. 1 Mai, Localitatea Castelu, Comuna Castelu” Județul Constanța
6919.08.2022privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Castelu, Judeţul Constanţa
7019.08.2022privind aprobarea însușirii Raportului de evaluare a valorii de piață pentru imobilul  teren intravilan cu destinația de construcții de locuințe, situat în com. Castelu, sat Castelu, str. Stadion, nr. 5A
7119.08.2022privind  aprobarea încheierii unei asocieri în participațiune pentru exploatarea argilei în perimetrul Castelu, Județul Constanța
7219.08.2022privind aprobarea amplasării unei troițe pe domeniul public al comunei Castelu, la scuarul str. Dorobanțu cu str. Gării, sat Castelu, comuna Castelu, județul Constanța
7319.08.2022privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului local al comunei Castelu în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director adjunct din cadrul Şcolii gimnaziale nr. 1 Castelu
7426.08.2022privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.71 din 19.08.2022 privind aprobarea încheierii unei asocieri în participațiune pentru exploatarea argilei în perimetrul Castelu, Județul Constanța
7526.08.2022privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN Bucureşti
7627.08.2022privind  alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Castelu pentru data de 27.08.2022
7727.08.2022privind  aprobarea încheierii unei asocieri în participațiune pentru exploatarea argilei în perimetrul Castelu, Județul Constanța
7816.09.2022PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA,  PE ANUL 2022
7916.09.2022pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 36 din 14.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local, a notei de fundamentare, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Sistem inteligent de management local, comuna Castelu, județul Constanța cu următoarele componente: Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate, Sistem Video Inteligent de Monitorizare a traficului și siguranță a drumurilor publice.” și a anexei privind descrierea sumară a investiției
8016.09.2022PENTRU REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 63 DIN 15.07.2022 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 11,20 HA ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII SPECIFICE DE EXPLOATARE A RESURSELOR MINERALE
8116.09.2022PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR  CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA CASTELU, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023
8216.09.2022PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII ART. 23, ALIN. (5) LIT. F) PRECUM SI A PARAGRAFULUI SUBSECVENT DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 33/14.04.2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA
8316.09.2022PRIVIND VALIDAREA DISPOZIŢIEI PRIMARULUI NR. 322 DIN 13 SEPTEMBRIE 2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI CASTELU PENTRU ANUL 2022
8430.09.2022PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU PENTRU DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022
8530.09.2022PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA,  PE ANUL 2022
8630.09.2022PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CASTELU
8730.09.2022PRIVIND APROBAREA  MODIFICĂRII  ȘI COMPLETĂRII  INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA
8830.09.2022PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE NR. P22122/20.09.2022 PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII NISIPARI, FDT. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1A, COM. CASTELU, NR. CAD. 103265, ZONA MICROFERMĂ
8930.09.2022PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE NR. P22123/20.09.2022 PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII NISIPARI, FDT. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1B, COM. CASTELU, NR. CAD. 103264, ZONA MICROFERMĂ
9030.09.2022PENTRU APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL “ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA”
9130.09.2022PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE NR. P22124/20.09.2022 PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII NISIPARI, FDT. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1C, COM. CASTELU, NR. CAD. 103266, ZONA MICROFERMĂ
9230.09.2022PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANȚIE A PROIECTULUI „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA NISIPARI, JUDEȚUL CONSTANȚA” DIN PARTEA FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN
9312.10.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local al comunei Castelu pentru perioada octombrie 2022 – decembrie 2022
  9412.10.2022privind aprobare a proiectului ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială „Iuliu Valaori” Nisipari, Sat Nisipari, Comuna Castelu, Județul Constanța” în cadrul Programului Planului Național de Redresare și Reziliență
9512.10.2022privind aprobarea cererii de finanțare și a valorii proiectului pentru obiectivul de investiții „Digitalizare serviciilor comunei Castelu”, precum și a notei de fundamentare, în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială – Componenta C10 – Fondul local
9614.10.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Castelu pentru data de 14 octombrie 2022
9714.10.2022privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii unei părți a serviciului de salubrizare al comunei Castelu nr. 9031/23.10.2018
9814.10.2022privind aprobarea Raportului de evaluare a valorii de piață pentru ”Rețeaua de apă din cadrul Fermei 3 Castelu”
9914.10.2022privind aprobarea Raportului de evaluare a valorii de piață pentru ”Puț forat de apă din cadrul Fermei 3 Castelu”
10014.10.2022privind aprobarea Raportului de evaluare a terenului intravilan în suprafață de 439 mp, situat in sat Castelu, com. Castelu, Fundătura Stadion, nr. 3A, judetul Constanța
10114.10.2022privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Castelu, judeţul Constanţa
10214.10.2022privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 23 din 06.05.2015 privind aprobarea aderarii comunei Castelu, judetul Constanta la Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Constanta Centru”
10314.10.2022privind aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității
10414.10.2022privind aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice, prin eşalonare la plată
10514.10.2022privind aprobarea Procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Castelu
10614.10.2022privind acordarea unui ajutor de urgenţă în suma de 500 lei, d-nei Profir Maria, reprezentând cheltuieli de înmormântare pentru fiul său Profir Vasile
10714.10.2022privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se va acorda preșcolarilor și elevilor Structurii Școala Gimnazială nr. 1 Castelu, Județul Constanța, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
10814.10.2022privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Castelu pe anul 2022
10917.10.2022privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect: „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială nr. 1 Castelu, sat Castelu, comuna Castelu, județul Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
11007.11.2022privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Amenajarea unui spațiu public de recreere pentru populația rurală în sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN București
11109.11.2022privind aprobarea Situaţiei financiare trimestriale, precum şi a conturilor de execuţie evidenţiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 30.09.2022
11209.11.2022privind aprobarea susţinerii financiare şi finalizării în termen a obiectivului de investiţii „Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, judeţul Constanţa”
11309.11.2022privind aprobarea rectificării hotărârii consiliului local nr. 92 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N.
11418.11.2022privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Castelu pe anul 2022
11518.11.2022privind aprobarea modificării şi completării art. 23, alin. (5) din Anexa la hotărârea Consiliului local nr. 33/14.04.2021 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei  Castelu, judeţul Constanţa
11618.11.2022cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75 din 26 august 2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN Bucureşti
11718.11.2022privind  aprobarea modificării  şi completării  inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Castelu, Judeţul Constanţa
11818.11.2022privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului neproductiv în suprafaţă totală de 13.485 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Castelu, către Asociaţia Pădurea Copiilor în vederea împăduririi şi aprobarea Protocolului de parteneriat între Comuna Castelu si Asociaţia Pădurea Copiilor
11918.11.2022privind aprobarea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 și Protocolului de colaborare încheiat între UAT Castelu și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)
12018.11.2022privind aprobarea acordării sumei de 1.000 lei pentru familia Cotun Constantin și Cotun Maria din Sat Nisipari, (comuna Castelu), Str. Badea Cârțan, nr. 13, judeţul Constanţa, care au împlinit 50 de ani de căsătorie
12118.11.2022privind aprobarea acordării sumei de 1.000 lei pentru familia Potârniche Constantinși Potîrniche Elenadin Sat Castelu, (comuna Castelu), str. Republicii, nr. 66, bl.2, sc.1, ap.2, judeţul Constanţa, care au împlinit 50 de ani de căsătorie
1222022 

HOTARAREA NR 12

Proces verbal sedinta de consiliu 17 01 2019

Proces Verbal sedinta CL 12 12 2018

Dispozitia 321

HOT 70 , HOT 73,  HOT 74, HOT 75, HOT 76HOT 77HOT 78HOT 80 ,HOT 82HOT 83HOT 84

HOTARAREA NR 67

DISPOZITIA NR 402

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 28 09 2018

HOTARAREA NR 66

HOTARAREA NR 61

HOTARAREA NR 60

HOTARAREA NR 58

HOTARAREA NR 65

HOTARAREA NR 67

HOTARAREA 55-PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLICAL AL COM CASTELU

Lista tuturor functiilor din UAT Comuna Castelu care intra in categora personalului platit din fonduri publice

HOT CL NR 39

HOT CL NR 31

HOT CL NR 32

HOT CL NR  33

HOT CL NR 34

HOT CL NR 11

HOT CL NR 15