Asistenta Sociala – Primaria Comunei Castelu

INFORMARE REFERITOARE LA INCETAREA, ÎNCEPÂND CU 01.01.2024 A AJUTORULUI SOCIAL ȘI A ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
-DEPUNEREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.11.2023 DE CERERI, ÎNSOȚITE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, ÎN VEDEREA ACCESĂRII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE, PREVĂZUT DE Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare
Prin prezenta, comunicăm faptul că, în Monitorul Oficial nr. 937 din 26 septembrie 2022, a fost publicată H.G. nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu art. 96 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2024, se abrogă:
a) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile legale, dreptul la ajutor social și la alocație pentru susținerea familiei vor înceta de drept la 31.12.2023.
Potrivit dispozițiilor art. 97 alin. (3) din Legea 196/2016, cu modificările și completările ulterioare, cererile și documentele justificative de solicitare a venitului minim de incluziune (beneficiu care înlocuiește ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei), se depun cu 60 de zile îninte de 01.01.2024, respectiv în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2023.
Conform art. 3 alin. (1) și (2) din Legea 196/2016, venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, precum și pentru prevenirea riscului săraciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educațe și se compune din una sau mai multe din urmatoarele categorii de ajutoare financiare:

 1. ajutor de incluziune – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viata;
 2. ajutor pentru familia cu copii- ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai multi copii în varsta de pâna la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de săracie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație.
  Ajutoarele financiare componente ale venitului minim de incluziune și măsurile de asistență socială complementare, sunt:
  a) ajutor de incluziune – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viață;
  b) ajutor pentru familia cu copii – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai mulți copii in vârstă de pana la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație;
  c) stimulente – măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piața muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;
  d) facilitati contributive – asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fară plata contribuției de asigurari sociale de sănătate, în condițiile prevazute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
  e) alte drepturi complementare – transferuri financiare și/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială și prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situații deosebite, constând, dupa caz, în:
 3. plata asigurarii obligatorii a locuinței in conditiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren și inundațiilor, republicată;
 4. acordarea de ajutoare comunitare și de urgență destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate temporară și prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială;
 5. accesul la masuri de sprijin financiar pentru promovarea și susținerea frecventării cursurilor de învațământ, organizate în condițiile legii de catre beneficiarii venitului minim de incluziune;
 6. măsuri de stimulare a ocuparii prevazute de Legea nr. 76/2002
  privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte masuri care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la un loc de muncă;
 7. accesul la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate în vederea depășirii situatiilor de dificultate.
  Pentru a beneficia de venitul minim de incluziune, începând cu 01.01.2024, solicitanții care au domiciliul ori reședinta sau, după caz, traiesc comuna CASTELU, depun cu 60 de zile îninte de 01.01.2024, respectiv în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2023, la sediul Primariei comunei Castelu, compartimentul de ASISTENTA SOCIALA, cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoțită de documentele doveditoare și angajamentul de plată, inclusiv în cazul cetațenilor straini sau apatrizi, precum și al persoanelor fară adăpost.
  În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 196/2016, cererile, declarațiile și documentele depuse în vederea acordării venitului minim de incluziune se prelucrează în format electronic de către personalul Direcției generale de asistență socială Constanța în cadrul aplicației informatice.
  Art. 33 din Legea nr. 196/2016 precizează urmatoarele:
  • Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul cu atribuții din cadrul D.G.A.S., prin SNIAS/aplicație VMI și pe baza documentelor justificative solicitate;
  • În situația în care există informații sau suspiciuni privind veridicitatea datelor cuprinse în cerere, primarul dispune efectuarea verificării in teren, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii, la solicitanții semnalați de catre personalul din cadrul D.G.A.S. (3) In vederea efectuarii verificarii in teren se utilizeaza fisa de verificare, definita la art. 6 alin. (1) lit. aa), al carei model se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Ca și instrument de lucru, se utilizeaza fișa de verificare, conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a Legi nr. 196/2016;
  • În situația în care titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia refuză să furnizeze informațiile necesare pentru completarea fișei de verificare, se considera ca nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a venitului minim de incluziune;
  După finalizarea verificărilor, conform dispozițiilor art. 36 alin.(1) din Legea nr. 196/2016, aprobarea sau respingerea solicitării dreptului la venitul minim de incluziune se face prin dispoziție a primarului.
  ACTELE NECESARE VMI
  (VENIT MINIM DE INCLUZIUNE)
  Prevăzute de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completările ulterioare si Norma de aplicare a legii (H.G. nr. 1154/2022)
  DUPA CAZ, DOCUMENTELE NECESARE SUNT :
  • Cerere-declaratie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
  • Declarație ;
  • Angajament plată;
  • C. I. a titularului si a celorlalti membrii ai familiei;
  • Certificat de nastere a pentru toți membrii familiei (majori si minori);
  • Certificat de casatorie;
  • Certificat de deces;
  • Hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat(ă) disparut(ă);
  • Hotarare judecatoreasca pri n care sotul/sotia este arestat(ă) preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
  • Hotarare judecatoreasca privind obligatia legala de intretinere;
  • Hotarare adoptie sau incredintare a minorului, sau plasament;
  • Adeverinte de salariu net pentru persoanele incadrate in munca, din luna anterioara depunerii cererii (se vor menționa și tichetele de masă) ;
  • Talonul de plata al ajutorului de somaj;
  • Taloane sau adeverinte de pensie limita de varsta, pensie de urmas, pensie de handicap,pensie alimentara;
  • Adeverinte de elev cu mentiunea « frecventeaza cursurile scolare de zi »;
  • Adeverința eliberata de unitățile de învățământ prescolar pentru copiii inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Pentru persoanele din familie care nu mai urmează o forma de învățămănt, dovada studiilor finalizate (diplomă, adeverința eliberata de ultima unitate de invățământ pe care au frecventat-o);
  • Pentru cei care dețin conturi curente și de economii, extras cont din ultima lună;
  • Contract RADET/CONGAZ/alți furnizori încălzire, funcție de situație;
  • Contract energie electrică
  • Alte acte doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre titular si membrii familiei;
  • Pentru solicitanții care optează pentru modalitatea de plata în cont bancar, scrisoare bancara pe numele solicitantului (titularului de cerere), din care sa rezulte : nume prenume, cont si banca ;
  SUPLIMENTAR, PRIMARIILE SOLICITA INFORMAȚII DE LA :
  • S.P.I.T. -informații referitoare la bunurile mobile si imobile deținute de persoana singură/familia solicitantă (pentru toate persoanele majore din familie);
  • REGISTRUL AGRICOL de la locul nasterii -adeverinta privind terenuri arabile detinute si veniturile aferente (de la locul nasterii);
  • A.J.O.F.M .
  • DE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU A PERSOANELOR CARE AU DOMICILIU/RESEDINTA IN ALTA LOCALITATE – Adeverinta din care sa reiasa daca are/nu are stabilit dreptul la venit minim de incluziune prevăzut de Legea nr. 196/2016;
  Cererile de solicitare, însoțite de documente justificative, se pot depune, la sediul Primăriei Comunei Castelu, compartimentul de Asistență Socială.
  NU SUNT ELIGIBILE SA BENEFICIEZE DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE, PERSOANELE SINGURE SAU FAMILIILE CARE DEȚIN UNUL SAU MAI MULTE DINTRE URMATOARELE BUNURI:
  A. Bunuri imobile
  Cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala, in afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente
  B. Bunuri mobile
 8. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulatie pe drumurile publice
 9. Autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati
 10. Salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor necesare pentru transport in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” NOTA:
  In situatia in care unul sau mai multe bunuri aflate in proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat in inchiriere/arenda/concesiune, acest bun va fi luat in calcul pentru persoana/familia care il are in inchiriere/arenda/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea obtinuta in urma cedarii dreptului de folosinta a bunului.
  Persoana sau familia care detine pe langa locuinta de domiciliu o cota-parte dintr-o alta cladire/spatiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de marimea cotei, daca prin aceasta posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.
  C. Depozite bancare
  Cel putin unul dintre membrii familiei detine, in calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de stat.
  Venituri si Cuantumuri :
  a) ajutor de incluziune – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viata;
  b) ajutor pentru familia cu copii- ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai multi copii în varsta de pâna la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de săracie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație.

NR COPII ELIGIBILI FAMILIE COMPLEMENTARA FAMILIE MONOPARENTALA
VENIT NET PE MEMBRU DE FAMILIE: 0-276LEI
1 107 lei, pentru familia cu un copil; 120 de lei, pentru familia cu un copil;
2 214 lei, pentru familia cu 2 copii; 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
3 321 de lei, pentru familia cu 3 copii; 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
4 SAU MAI MULTI COPII 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
Familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv
1 85 de lei, pentru familia cu un copil; 110 lei, pentru familia cu un copil;
2 170 de lei, pentru familia cu 2 copii; 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
3 255 de lei, pentru familia cu 3 copii; 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
4 SAU MAI MULTI COPII 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi

În cazul familiilor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumurile prevăzute , cu condiţia ca fiecare copil să fie înscris şi să frecventeze fără întrerupere o formă de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale

În situaţia în care unul dintre copii nu mai frecventează cursurile şcolare, acesta nu mai este luat în considerare nici la stabilirea venitului net lunar ajustat şi nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii

COMPONENTA(Venit Incluziune)
NR PERS COEFIIENT DE ECHIVALENȚĂ COMPONENTA 1 (VMG)-CUANTUM VMI IN LEI CUANTUM ROTUNJIT
1 PERSOANA CU VARSTA PESTE 65 ANI 1 400 400 400
1 PERSOANA CU VARSTA SUB 65 ANI 1 275 275 275
2 PERSOANE 1,5 275 412,5 413
3 PERSOANE 2 275 550 550
4 PERSOANE 2,5 275 687,5 689
5 PERSOANE 3 275 825 825
6 PERSOANE 3,5 275 962,5 963
7 PERSOANE 4 275 1100 1100
8 PERSOANE 4,5 275 1237,5 1238
9 PERSOANE 5 275 1375 1375

Coeficienţii de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei, denumiţi în continuare coeficienţi de echivalenţă utilizaţi în stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:
a) 1 – pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie;
b) 0,5 – pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil.

Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune care poate fi acordat se calculează în funcţie de numărul membrilor familiei, pornind de la valoarea de referinţă reprezentată de cuantumul maxim lunar (275 LEI), la care se aplică coeficienţii de echivalenţă

Dimensiunea familiei se stabileşte prin însumarea coeficienţilor de echivalenţă, prevăzuţi la art. 9 alin. (2) din lege, potrivit următorului exemplu:
Exemplu: pentru o familie compusă din 4 persoane, dimensiunea familiei se stabileşte astfel:
-număr de persoane = 4, din care 2 adulţi şi 2 copii;
–suma coeficienţilor de echivalenţă = 1+0,5+0,5+0,5 = 2,5;
–număr de membri de familie = 2,5.

ART. 10
Formula de calcul al venitului net ajustat este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
unde:
-Vt reprezintă venitul total al familiei/persoanei singure, la care, după caz, se aplică reducerea prevăzută la art. 11 lit. a) din lege;
–Dfam reprezintă dimensiunea familiei, stabilită conform prevederilor art. 9;
–Vaj reprezintă venitul net ajustat/membru de familie.
FORMULARE:
• Cerere-declaratie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
• Declarație
• Angajament plată

5 Formular de cerere-declaratie pe propria raspundere

3 Sinteza Legea nr.226 cu HG nr.1073-2021

4 ENERGIE_PLIANT_4_FOLD_OCTOMBRIE_v3 (2)

6 LISTA BUNURI CE EXCLUD ACORDAREA AJ. INCALZIRE

INFORMATII UTILE MASURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226 DIN 2021- CONSUMATOR VULNERABIL

 CONFORM LEGII NR. 226 DIN 2021- CONSUMATOR VULNERABIL

Cerere tichet electronic

H.C.L. nr. 7 din 30.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni, lucrari de interes local pentru beneficiari ai Legii Venitului Mnim Garantat pentru anul 2020

H.C.L. nr. 6 din 30.01.2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Castelu, judetul Constanta pentru anul 2020

ANUNT AJUTOR INCALZIRE

Informatii referitoare la acordarea beneficiilor si serviciilor sociale 

Cererile pentru acordarea beneficiilor si serviciilor sociale se depun la Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Castelu.

Formularele si documentele necesare pentru fiecare beneficiu in parte sunt:

ALOCATIE DE STAT

FORMULAR CERERE ALOCATIE DE STAT TITLUL

ALOCATIE DE STAT – Documente doveditoare

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL/STIMULET DE INSERTIE / ALOCATIE

2016-09-10-fisa-personal-model-24-luni

Declaratia-tip-a-celuilalt-parinte-privitoare-la-concediul-de-cel-putin-o-luna-care-i-se-cuvine-pe-baza-netranferabila

Declaratie-solicitant-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-conform-normelor-ue

Model – adeverinta

Cereri acordare indemnizatie crestere copil, stimulent, sprijin lunar

Adeverinta angajator ANEXA 2

Declaratie celuilalt parinte ICC

AJUTOR SOCIAL

AJUTOR SOCIAL – DOCUMENTE DOVEDITOARE

Cerere – declaratia pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Declaratie-solicitant-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-conform-normelor-ue

Lista bunuri ce duc la excluderea ajutorului social

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

 • se acorda familiilor care realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 530 lei;

Documente depunere alocatie pentru sustinerea familiei

Cerere – declaratia pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala

Declaratie-solicitant-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-conform-normelor-ue

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

STIMULENT EDUCATIONAL

Stimulent educational – documente doveditoare

ANCHETE SOCIALE PENTRU PESOANELE CU HANDICAP

Ancheta sociala copii cu handicap

Ancheta-sociala ANEXA 6 persoane adulte cu handicap