Ședința ordinară a Consiliului Local Castelu – Primaria Comunei Castelu

Ședința ordinară a Consiliului Local Castelu

Consiliul Local al comunei Castelu a fost convocat în data de 11.04.2022, prin invitația nr. 4562/11.04.2022 pentru ședința ordinară a Consiliului Local Castelu care se va desfășura în data de 20.04.2022, având următoarea ordine de zi:

 1. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a COMUNEI CASTELU pe anul 2021;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare trimestriale, precum și cea a conturilor de executie evidentiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 31.03.2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 • Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 1835 mp, situat în str. DC90, nr. 8, zona Crespor Biogaz, sat Nisipari, comuna Castelu, Judeţul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare – primire a terenului (și a construcției existente după caz) situat/e  în sat Nisipari, str. Nemțească nr.53, comuna Castelu, județul Constanța- inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 • Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranţei, nr.10 B, Lot 1 / 2, sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța pentru stabilirea valorii terenului  – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 • Proiect de hotărâreprivind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranţei, nr.10 B, Lot 1 / 2. sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită E-Distribuţie Dobrogea S.A. a unei suprafeţe totale de 36 mp, teren aflat în domeniul public al comunei Castelu, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton în suprafaţă de 34 mp şi a unui stâlp de medie tensiune tip 12G, în suprafaţă de 2 mp, lucrări necesare pentru realizarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice în satul Nisipari, strada Nemţească, colţ cu strada Crinului, comuna Castelu, Judeţul Constanţa – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 • Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indexarii si stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
 • Privind aprobarea  solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanțadin partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
 • Întrebări, interpelări, petiții.

         (2)  Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte în data de  19.04.2022, ora 16.00 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 56, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 4 și Comisia nr. 3 pentru punctul nr.4 precum și pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.

Materialele se pot vizualiza în cadrul modulului „Proiecte de hotărâri” din cadrul Monitorului Oficial Local al comunei Castelu la adresa: https://castelu.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/registrul-pentru-eviden%C5%A3a-proiectelor-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/9670

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *