Raportul de activitate al aparatului de specialitate al primarului în anul 2021 – Primaria Comunei Castelu

Raportul de activitate al aparatului de specialitate al primarului în anul 2021

                     

NR. 1271 / 28.01.2022

                          APORTUL DE ACTIVITATE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ÎN ANUL 2021

Cuvânt înainte

Raportul conține informații despre activitatea aparatului de specialitate al primarului comunei, a Consiliului Local Castelu, precum și o dare de seamă privind starea economică și socială a satelor care formează comuna Castelu (satele Castelu și Nisipari).

Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate al primarului, a Consiliului Local Castelu, în anul 2021 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din Castelu, vizând: dezvoltarea infrastructurii comunei Castelu, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare a comunei Castelu”, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Castelu, cât și în relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii; organizarea de festivaluri, manifestări cultural-distractive și sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturală, sportivă și socială a vieții cetățenilor din comuna Castelu.

Primar,

Anghel Nicolae

SECRETAR U.A.T.

 1. Activitatea de înregistrare și comunicare către instituții, compartimentele funcționale și persoanele fizice și juridice a dispozițiilor primarului comunei Castelu, precum și a hotărârilor de consiliu local.

Această activitate s-a materializat prin:

 • Înregistrarea în Registrul de evidență a unui număr de 427 de dispoziții ale Primarului comunei Castelu;
 • Înregistrarea în Registrul de evidență a unui număr de 96 de hotărâri ale Consiliului Local Castelu, asigurarea pregătirii ședințelor consiliului local și a ședințelor comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului, îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, asigurarea aducerii la cunoștință publică, prin afișare și prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro;
 • Asigurarea comunicării dispozițiilor primarului și a hotărârilor consiliului local Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru exercitarea controlului de legalitate, compartimentelor și persoanelor desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora, precum și comunicarea către persoanele fizice sau juridice nominalizate în actele administrative cu caracter individual.
 • Gestionarea dosarelor privind litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată;
 • Activități specifice juridice și evidență documente de natură juridică, respectiv asistență juridică pentru toate compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Castelu, primarul comunei, etc., precum și activități de arhivare a documentelor create, legalizarea semnăturilor de pe  înscrisurile prezentate de părți și legalizarea copiilor  de pe  înscrisurile prezentate de părți.
 • Conform OG. Nr. 28/2008, HG nr. 218/2015 și Ordinului nr. 734/480/1003/3727/2015 pentru aprobarea normelor tehnice privind completarea registrului agricol, coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și de ținerea la zi a registrului agricol;
 • Întocmirea răspunsului la petiții, sesizări, etc.

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 2021

În cadrul compartimentului de registratura si relatii cu publicul, in perioada ianuarie-decembrie 2021, s-au executat urmatoarele activitati:

 • s-a asigurat relationarea dintre primar, viceprimar, secretar general , consiliul local si societatea civila;
 • s-a primit, inregistrat si prezentat zilnic la mapa primarului corespondenta din ziua respectiva pentru solutionare/repartizare la serviciile/birourile/compartimentele specializate;
 • s-a repartizat prin condica de predare-primire corespondenta;
 • s-a administrat portalul Regista.ro-registratura generala a comunei Castelu;
 • s-a gestionat registrul general de intrari-iesiri corespondenta generala;
 • s-au efectuat operatiunile de intrare-iesire pe portal Regista.ro,
 • s-a asigurat in permanenta o evidenta corecta a circuitului documentelor in institutie,
 • s-a inregistrat, distribuit si expediat corespondenta intregului aparat de specialitate al primarului catre toate institutiile,
 • s-au efectuat serviciile de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezolutiei data de primar, s-au distribuit solicitantilor documentele intocmite si semnate, in conditiile legii,
 • s-a organizat si urmarit modul de solutionare a solicitarilor in baza legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , cu modificarile si completarile ulterioare,
 • s-au afisat si intocmit procese verbale de afisare pentru citatiile comunicate spre afisare , publicatiile de vanzare, precum si pentru orice alte documente inaintate Primariei Comunei Castelu spre afisare la sediul institutiei,
 • s-a primit, distribuit si  colectat  corespondenta clasificata prin posta speciala,
 • s-au convocat consilierii locali pentru a-si depune la timp declaratiile de avere si de interese,
 • s-au convocat functionarii publici pentru a-si depune la timp declaratiile de avere si de interese,
 • s-a ridicat de la oficiul postal corespondenta zilnica,
 • s-a intocmit borderoul de expediere a corespondentei confirmat de oficiul postal.

Totalul inregistrarilor in registrul intrare-iesire-compartiment relatii cu publicul in anul 2021, a fost de 13.477 adrese din care:

 • 5477 adrese inregistrate ca cereri persoane fizice si persoane juridice dintre care solicitari eliberari adeverinte APIA, adeverinte ajutor de incalzire, adeverinte dosar ajutor social, adeverinte alocatie sustinere familie, adeverinte burse scolare , solicitari nomenclator stradal, solicitari atestate de producator, adeverinte CI, anchete sociale, nomenclator stradal Enel si Raja,
 • 5000 adrese inregistrate din oficiu-emise din cadrul compartimentelor primariei,
 • 3000 adrese institutii-adrese cu titlu informativ, adrese cu sau fara solicitare de raspuns.

     Transmiterea corespondentei a fost asigurata prin:

 • servicii postale
 • e-mail
 • personal petenti.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Pe parcursul anului 2021 au fost întocmite următoarele dispoziţii:

 • 17 dispoziţii de angajare cu contract individual de muncă;
 • 23 dispoziţii de încetare a contractului individual de muncă;
 • 1 dispoziţie de acordarea a indemnizaţiei lunare;
 • 3 dispoziţii de încetarea a indemnizaţiei lunare;
 • 3 dispoziţii de încetare a raportului de serviciu prin eliberarea funcţiei publice;
 • 1 dispoziţie de transfer la cerere a funcţionarului public;
 • 1 dispoziţie de suspendare a contract individual de muncă;
 • 1 dispoziţie de încetare a suspendării contractului individual de muncă;
 • 1 dispoziţie de reluare a activităţii;
 • 1 dispoziţie privind organizarea concursurilor pentru ocuparea unei funcţii publice;
 • 8 dispoziţii privind organizarea concursurilor/examenenlor pentru ocuparea unei funcţii contractuale;
 • 4  dispoziţii privind organizarea concursurilor/examenenlor pentru promovare în grad/clasă;
 • 3 dispoziţii privind promovarea în grad;
 • 1 dispoziţie privind promovarea în clasa;
 • 2 dispoziţii privind numirea în funcţia publică;
 • 3 dispoziţii privind numire în funcţia contractuală;
 • 6 dispoziţii de desemnare a funcţiei;
 • 4 dispoziţii de stabilire a venituri salariale;
 • 7 dispoziţii de modificare/stabilire atribuţii;
 • 2 dispoziţii de evaluarea a performanţelor profesionale individuale si acordarea calificativelor  functionarilor publici şi a personalului contractual.

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANȚE CONTABILITATE, SALARIZARE, RESURSE UMANE, IMPOZITE ȘI TAXE

În cursul anului 2021 s-au elaborat și depus la Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța bilanțurile contabile trimestriale și bilanțul anual. De asemenea, s-au întocmit un număr de 11 bugete rectificate de venituri și cheltuieli toate fiind depuse la Serviciul Fiscal Constanța.

În decursul anului 2021 veniturile bugetului local au fost în suma de 12.086.721 lei, iar cheltuielile au fost de 13.484.910  lei, gradul de colectare a veniturilor din impozite și taxe locale în anul 2021 au fost în proporție de 71,33%, nu se iau în considerare sumele aflate în litigiu. Au fost emise: 564 înștiințări de plată către contribuabili, 683 somații cu titlu executoriu, de asemenea au fost eliberate 1.103 certificate  fiscale către persoane fizice și juridice.

În cursul anului s-au primit declarații de impunere de la persoane juridice și fizice și au fost emise deciziile de impunere în urma depunerii acestora.

S-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul de rol nominal unic însumând 136 roluri persoane juridice, 4.729 roluri persoane fizice.

ACHIZIȚII PUBLICE

Pe parcursul anului au fost întocmite următoarele documente pentru anul 2021:

 • S-au efectuat proceduri de achiziție publice în SEAP în număr de 144;
 • PAAP – programul anual de achiziții publice;
 • documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de achiziție publică care sunt cuprinse în programul anual de achiziții publice;
 • întocmirea documentelor necesare pentru:

anunțul de intenție, anunțurile de participare și de atribuire a contractelor de achiziție publică, transmiterea lor spre publicare, în SEAP în conformitate cu prevederile OUG 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • Justificarea procedurilor, altele decât licitația deschisă și restrânsă;
 • Justificarea cerințelor de calificare și a criteriului de atribuire;
 • Justificarea factorilor de evaluare;
 • Dosarul de achiziție publică;
 • Întocmirea și transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, a răspunsurilor pentru toate clarificările solicitate de ofertanții care au obținut în condițiile legii documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
 • Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din cadrul programului anual de achiziții (deschidere oferte, solicitări informații și documente de la ofertanții participanți la procedură, dacă este cazul, analiza oferte, desemnare ofertă câștigătoare, întocmire și semnare procese verbale intermediare, comunicare rezultat procedură);
 • Întocmirea contractelor de achiziții publice, cu ofertanții a căror oferte au fost stabilite câștigătoare de către comisia de evaluare, semnarea acestora de către părțile contractante, înregistrarea și distribuirea acestora celor implicate în derularea și urmărirea lor cât și Direcției economice pentru efectuarea plăților;
 • Întocmirea și transmiterea, conform prevederilor OUG 98/2015 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a documentelor solicitate de către unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice pentru procedurile de achiziție care sunt supuse verificării aspectelor procedural aferente procesului de atribuire;

STAREA CIVILĂ

În anul 2021, din punct de vedere statistic s-au întocmit și eliberat următoarele acte :

 • 24 – acte de naștere  –  toate transcrieri
 • 38 – acte de căsătorie  – din care 3 transcrieri
 • 42 – Acte de deces 
 • 55  – certificate de naștere eliberate
 • 75  –  certificate de căsătorie eliberate
 • 119  –  certificate de deces eliberate
 • 154  –  extrase pentru uzul organelor de stat eliberate – naștere, căsătorie și deces
 • 3 –  acte de naștere rectificate
 • 6 –  acte de căsătorie rectificate
 • 2 –  acte de deces rectificate
 • 5 –  divorțuri de la notari operate
 • 11 – divorțuri de la judecătorie  operate
 • 24 – comunicări de naștere
 • 42 – comunicări de deces
 • 161  mențiuni trimise la alte primării
 • Întocmit situații lunare și semestriale

Au fost solicitate prin corespondență un număr de 101 certificate de stare civilă în duplicat, de la alte localități în locul celor pierdute, deteriorate care au fost predate la cerere petenților.

Un număr de 187 mențiuni primite de la alte primării, operate în registru exemplarul I și trimise la Direcția Generală de Evidența Persoanelor Constanța  pentru a fi operate în registrul exemplarul II.

SERVICIU PUBLIC LOCAL DE EVIDENȚA POPULAȚIEI

În anul 2021, din punct de vedere statistic s-au întocmit și eliberat următoarele documente :

 • 607 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate.
 • 41 cărți provizorii.
 • 11 autocolante de stabilire a resedinței.
 • 67 comunicări de nașteri.
 • 71 de comunicări de modificare în statut civil.
 • 58 de comunicări de decese.
 • 13 comunicări judecătorești.
 • 6 formulare E 401.
 • 2 formulare Certificarea starii civile pentru acordarea alocației.
 • 3  solicitări de certificat de atestare al domiciliului.
 • Săptamânal a fost întocmită planificarea zilnică ghișeu.
 • Au fost întocmite situațiile lunare și trimestriale.
 • deplasare în teren pentru a  prelua imaginea cetațenilor (netransportabili), cu camera mobilă în vederea eliberarii actului de identitate.
 • Săptămânal au fost ridicate loturile de producție de la B.J.A.B.D.
 • Au fost completate fișele de însoțire a lotului de producție.
 • A fost intocmit  Planul de Activități pe linie de Evidența Persoanelor și Analiza de Evaluare a Activităților cuprinse  în Planul de Activități  pe fiecare trimestru.

REGISTRU AGRICOL

     În anul 2021, au fost luate în gestiune un nr de 1928 pozitii in registrul agricol din care:

 • 1700 pozitii ale gospodariilor cu domiciliul in localitate – tip I
 • 119 pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati – tip II
 • 65 pozitii ale persoanelor juridice in localitate – tip III
 • 44 pozitii ale persoanelor juridice din alte localitati – tip IV

Pe langa activitatea de completare si tinere la zi a Registelor Agricole pe suport de hartie cat si in format electronic cel putin de doua ori pe an, conform Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, in anul 2021 in cadrul compartimentului s-au eliberat un numar de:

 • 21  Atestate de Producator
 • 83  carnete de comercializare a produselor;
 • 628  adeverinte cu date din registru agricol pentru S.P.C.L.E.P. CASTELU ;
 • 170  adeverinte pentru obtinerea subventiei de la APIA la solocitarea producatorilor;
 • 48  adeverinte cu date din registrul agricol pentru completarea dosarului  pentru    ajutorul de incalzire;
 • 320  adeverinte  cu date din registru agricol pentru completarea dosarului de ajutor social si alocatia de sustinere a familiei;
 • 109 de adeverinte subventie motorina APIA;
 • 35  adrese catre DADR;
 • 20  adrese catre Biroul Executiv Judecatoresc Rusu Catalina;
 • 115  adeverinte pentru completarea dosarului de BURSA SCOLATRA;
 • 20  adeverinte pentru societati;
 • 105  solicitari Nomenclator Stradal- RAJA NISIPARI;
 • 49 solicitari Nomenclator Stradal – PENTRU NOTARIAT SI CADASTRU;

RECENSAMANTULUI GENERAL AGRICOL 2020 desfasurat in perioada 15-30 martie 2021 am trimis la zi date din Registru Agricol catre DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CONSTANTA, pentru pregatirea sectoarelor de recenzare pentru sat Castelu si Nisipari.

CADASTRU

RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR 2021, s-a desfasurat in perioada lunii aprilie, a fost operat la zi in platforma WEBGIS informatiile legate de nomenclatura stradala si pozitionarea numerelor administrative din UAT Comuna Castelu, elemente gasite pe harta legate de: denumire artere, tronsoane, numere administrative;

Au fost întrunite ședințe

Registru Agricol  a colaborat pentru buna desfasurare a programului de cadastrare gratuita Castelu și Nisipari în proiectul– Cresterea gradului de acoperire si incluziune a asistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania;

URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

În anul 2021 prezentăm următoarea situație a actelor emise:

S-au emis 55 de certificate de urbanism, dintre care 23 pentru construire de locuințe/anexe, 16 pentru dezmembrare imobile, 4 pentru desființare, 3 pentru racordări/modernizare la rețeaua electrică, 4 pentru intrare în legalitate, 2 pentru investiții/proiecte, 2 pentru informare/operațiuni notariale, 1 pentru organizare de șantier.

S-au emis 26 de autorizații de construire, 3 autorizații de desființare, dintre care 23 pentru construire de locuințe/anexe, 2 pentru proiect/investiție, 1 pentru racordare la rețeaua electrică.

S-au încheiat 25 de procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

S-au încheiat 4 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 – executare de construcții fără autorizație de construire.

S-au eliberat 14 certificate de atestare a edificării/demolării construcțiilor.

S-au trimis 7 proiecte de certificate de urbanism și pentru toate s-a obținut avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța, toate fiind rezolvate în termenul prevăzut de lege.

S-a trimis 1 proiect de autorizație de construire și s-a obținut avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța, acesta fiind rezolvat în termenul prevăzut de lege.

S-a eliberat un singur aviz al primarului pentru lucrări în extravilan, solicitat de Consiliul Județean Constanța.

S-au completat la timp formularele privind autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri, solicitate de către Institutul Național de Statistică.

S-au formulat răspunsuri la sesizările/petițiile/adresele primite de la Inspectoratul de Stat în Construcții, Consiliul Județean Constanța, Instituția Prefectului – Județul Constanța, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, ABADL și de la cetățeni.

S-au făcut demersuri pentru primirea ultimelor avize pentru ACTUALIZARE PUG – COMUNA CASTELU. S-a obținut avizul de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța.

S-au introdus numere administrative și s-au trasat străzi în Registrul Electronic Național al Nomenclatoarelor Stradale, iar în continuare se lucrează.

S-au făcut demersuri pentru obținerea avizelor aferente investițiilor comunei Castelu.

S-au întocmit rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri care au vizat domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului.

S-a început ținerea în evidență electronică și fizică a certificatelor de atestare a edificării construcțiilor, recepțiilor, certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și ale proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, începând cu luna august 2021.

COMPARTIMENTUL  ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Beneficii sociale 2021:

 • 195 persoane şi familii fără venituri au beneficiat de ajutor social conform prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare, familii care au nivelul de subzistenţă scăzut. Plata ajutoarelor sociale în anul 2021, a fost efectuată de catre Agenția Județeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Constanta, pe baza documentaţiei transmise de către Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Castelu;
 • au fost distribuite ajutoare de inmormantare la 6 persoane, în cuantum de 500 lei/persoană, iar suma totală este de 3000 lei;
 • dintr-un număr de 179 de persoane apte de muncă, beneficiare de ajutor social, 160 persoane au prestat muncă în folosul comunităţii locale pentru cuantumul stabilit conform prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • au fost efectuate 140 de anchete sociale pentru persoane adulte cu handicap si pentru minorii cu dizabilităţi;
 • 86 de familii au beneficiat de alocaţia pentru susţinere a familiei conform prevederilor Legii nr.277/2010, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • 35 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani au fost depuse până la sfârşitul anului 2021 la Compartimentul Asistenta Sociala al Primariei Comunei Castelu, conform OUG nr. 111/2010 şi înaintate la A.J.P.I.S. Constanta;
 • 84 de dosare de alocatie de stat, au fost depuse pana la sfarsitul anului 2021;
 • 194 de familii au beneficiat de ajutorul de încălzire a locuinţei pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2021 – martie 2022, conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu un cuantum total de 293 184 lei. Ajutoarele au fost platite din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin casieria Primariei Comunei Castelu, la data repartizării fondurilor.
 • au fost distribuite un număr de 95 de tichete de grădiniță cu valoare nominală de 100 de lei, conform prevederilor Legii nr. 248/2015.
 • Conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, au fost monitorizați un număr de 10 copii aflați în situație de risc, potențial sau iminent, solicitați de către DGASPC Constanta.

Conform Hotărârii nr. 691/2015 privind procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia au fost monitorizați un număr de:

 • 3 copii cu părinte unic întreținător;
 • 5 copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate;
 • 22 de copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate;

Distribuirea produselor de igienă și a produselor alimentare în cadrul P.O.A.D. 2020- 2021, în anul 2021 s-au acordat persoanelor defavorizate, produse conform O.U.G. nr. 84/2020. Au fost distribuite două tranșe de produse de igienă și o tranșă de produse alimentare, categoriilor de persoane cele mai defavorizate, beneficiari de ajutor social, alocație de susținere a familiei și persoanelor dependente, încadrate în grad de handicap cum sunt prevăzute la art.2, lit.b din O.U.G. nr.84/2020. Au beneficiat în anul 2021 de produse un număr de 680 de persoane.

Consiliere socială în vederea reintegrării sociale şi protecţiei sociale pentru respectarea drepturilor copilului. Obiectivele consilierii sociale sunt următoarele: – menţinerea copiilor în familie; – continuitatea frecventării cursurilor şcolare; – integrare/reintegrare şcolară a copiilor sau tinerilor care au abandonat şcoala; – descurajarea instituţionalizării copiilor; – prevenirea destrămării familiei.

Conform atribuţiilor profesionale stabilite prin fişa postului, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, în perioada ianuarie-decembrie 2021, s-au executat următoarele activităţi:

 1. Efectuarea unui număr total de 1187 anchete sociale, din care:
 2. pentru minori instituţionalizaţi : 12;
 3. la solicitarea D.G.A.S.P.C. : 125
 4. pentru minori în plasament familial : 5;
 5. pentru procese civile de divorţ cu minori : 20;
 6. pentru minori îndreptăţiţi să beneficieze de burse/ajutoare băneşti sociale şcolare : 160;
 7. pentru persoane cu handicap mintal grav cu solicitare de punere sub interdicție în instanță: 3;
 8. VMG – 490;
 9. ASF – 372;

  2. Întocmirea şi expedierea la AJPIS Constanta a situatiilor lunare privind beneficiile sociale, alocatie de stat si Indemnizatii Crestere Copil;

 3. Preluarea, verificarea, înregistrarea şi expedierea lunară, cu borderou, la A.J.P.I.S. Constanta, a unui număr total de 84 dosare pentru alocaţia de stat;

4. Întocmirea unui număr total de 22 alte documente (adrese, rapoarte de specialitate, situaţii/tabele, referate, adeverinţe, procese verbale, anunţuri, borderouri, etc.), repartizate de către conducerea instituției spre soluţionare, prin corespondenţă.

5. „Împreună pentru o viață mai bună în Castelu”, proiect derulat de Asociația Reality Check, în parteneriat cu Primăria comunei Castelu a fost stabilit un numar de 30 de familii dintre cele mai defavorizate asupra carora s-a intervenit pe parcursul anului 2021 atat din punct de vedere social, educational, medical si material. Au fost sprijinite in vederea integrarii sau reintegrarii in cadrul unitatii de inavatamant, ajutate pentru rezolvarea si investigarea problemelor de sanatate, consiliate in ceea ce priveste importanta igienei si mai ales a scolii in viata copiilor. Au fost sprijinite in vederea obtinerii documentelor de identitate acolo unde a fost cazul. Au fost consiliate in ceea ce priveste respectarea drepturilor si obligatiilor pe care le au in comunitate si nu numai.

De asemenea Compartimentul de asistenta sociala a desfasurat activitati la nivelul intregii comune, oferind servicii de consiliere familiilor si grupurilor vulnerabile tinand cont de nevoile sociale identificate, având o strânsă colaborare cu asistentul medical comunitar.

ASISTENTUL MEDICAL COMUNITAR

În cursul anului 2021 activitatea asistentului medical comunitar pentru familiile defavorizate cu risc medico-social din cadrul comunitatii Castelu si Nisipari, a fost următoarea:

Numar persoane  beneficiare de servicii medicale per total – 2.066

Numar persoane catagrafiate per total –1.949

Numar copii nou-nascuti – 47 copii din care 20 de copii provin din familii defavorizate

Numar copii alimentati natural (la san) – 20

Numar copii alimentati artificial (lapte praf) – 25

Numar femei gravide  catagrafiate per total – 40

Numar gravide care au acceptat consilierea – 40

Numar femei de varsta fertila  –700

Numar femei care utilizeaza metode contraceptive – 50

Numar decese copii spital – 2

Numar decese adulti domiciliu – 8

Numar decese varstnici la domiciliu – 10

Numar persoane identificate neinscrise la medicul de familie – 55

Numar persoane asistate in procesul de inscriere la medicul de familie –  50

Numar persoane adulte suspecte de TBC – 15

Numar persoane adulte depistate cu TBC – 2

Numar copii 0-18 ani suspecti de TBC – 20

Numar copii 0-18 ani depistati cu TBC – 3

Numar persoane adulte cu tratament TBC – 2

Numar imbolnaviri acute copii – 250

Numar cazuri anemie copii – 50

Numar persoane adulte depistate cu HIV/SIDA – 0

Numar copii 0-18 ani depistati cu HIV/SIDA – 0

Numar persoane adulte fara acte de identitate – 10

Numar cazuri persoane adulte fara acte de identitate solutionate – 2

Numar adulti cu handicap – 105

Numar copii cu handicap – 20

Numar persoane cu risc social – 1.500

Campaniile de vaccinare prin care cetățenii au fost consiliați, îndrumați și  mobilizati la vaccinare au fost organizate sub îndrumarea Direcției de Sănătate Publică Constanța.

PROTECȚIE CIVILĂ ȘI P.S.I.

   S-a monitorizat și s-a asigurat permanența pe timpul situațiilor de urgență. Pe linie P.S.I., în anul 2021, prin grija I.J.S.U., s-au asigurat tematicile de instruire și regulamentul de funcționare pe suport magnetic și echipa de voluntari, condusă de Șeful Serviciului de voluntariat, sub atenta coordonare a viceprimarului comunei.

COMPARTIMENTULUI PROIECTE FINANȚATE

 • DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

În anul 2021, la nivelul comunei Castelu au fost în derulare următoarele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile:

 1. „Amenajarea unui spațiu public de recreere pentru populația rurală în sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța”, proiect finanțat prin P.N.D.R., submăsura 19.2, prin GAL Constanța, având o valoare totală de 42.227,00 euro, din care 28.334,85 finanțare nerambursabilă.
 2. „Modernizare strada Gării și strada Bisericii din localitatea Castelu, județul Constanța”, proiect finanțat prin P.N.D.R., submăsura 19.2, prin GAL Constanța, având o valoare totală de 104.243,87 euro, din care 72.000,00 euro finanțare nerambursabilă.
 3. „Modernizarea și dotarea Căminului cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța”, proiect finanțat prin P.N.D.R., submăsura. 7.6, având o valoare totală 600.177,00 euro, din care 315.873,00 finanțare nerambursabilă.
 4. „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța”, proiect finanțat prin P.N.D.R., submăsura 7.2., având o valoare totală de 1.674.313,00 euro, din care 895.674,00 euro finanțare nerambursabilă.
 5. „Modernizarea și dotarea grădiniței din localitatea Castelu, județul Constanța”, proiect finanțat prin P.N.D.R., submăsura 7.2., având o valoare totală de 604.357,00 euro, din care 491.560,00 euro finanțare nerambursabilă.
 6.  „Sistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul Constanța – Drumuri de acces și iluminat public”, proiect finanțat prin P.N.D.L. II, având o valoare totală de 1.603.664,37 euro, din care 1.567.370,17 euro finanțare nerambursabilă.
 7. „CL20 – Rețele apă Poarta Albă. Murfatlar. Rețele apă și canalizare Castelu. Aducțiune Castelu”, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.”, proiect finanțat prin P.O.I.M., având ca beneficiar operatorul S.C. RAJA S.A., având o valoare totală de 3.517.398,00 euro, din care 3.447.050,04 euro finanțare nerambursabilă.
 • DIN FONDURI GUVERNAMENTALE PNDL II
 • „Sistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul Constanța – Drumuri de acces și iluminat public”, proiect finanțat prin P.N.D.L. II, având o valoare totală de 6.377.333,19 lei, la care se adaugă 1.211.693,30 lei TVA, .

Pe lângă proiectele menționate mai sus, la nivelul comunei Castelu, se derulează și următoarele proiecte cu finanțare externă nerambursabilă:

 1. „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional (P.O.R. 2014-2020), având ca beneficiar Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Proiectului va fi derulat în perioada 2018-2023.

Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155,00 euro, din care 265.957.482,00 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673,00 de euro cofinanțare de la bugetul de stat.

 • „Împreună pentru o viață mai bună în Castelu”, Proiectul este derulat de Asociația Reality Check, în parteneriat cu Primăria Castelu, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.405,00 de euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul se va derula în perioada februarie 2021 – decembrie 2022 cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein.

 1. programe educaționale: 54 de copii prin educație remedială, 28 prin alfabetizare rapidă și dezvoltare personală și 98 prin educație prin sport. 14 copii au fost în tabăra Viața. 40% dintre copii au făcut progrese educaționale și 80% comportamentale (deprinderi de viață de bază). 5 tineri cu potențial de lideri au fost implicați în Clubul tinerilor.
 2. educație pentru sănătate, igienă și creșterea copilului: au participat 67 de fete și femei (unele la mai multe cursuri).

La nivelul comunei Castelu, în 2021 s-au derulat următoarele proiecte finanțate din bugetul local:

 1. „Amenajare teren sintetic în Școala Gimnazială nr. 1 Castelu”, având o valoare totală de 196.431,99 lei fără TVA.
 2. „Modernizare drumuri de exploatare agricolă DE 46”, având o valoare totală de 100.000 lei fără TVA.
 3. „Reparații strada Gării – tronson 4”, având o valoare totală de 50.000 lei fără TVA.
 4. „Parc Nisipari – echipamente fitness”, având o valoare totală de 35.000 fără TVA.
 5. „Amenajare teren sport Castelu”, având o valoare totală de 5.220 lei fără TVA.
 6. „Amenajare curte interioară grădiniță Castelu”, având o valoare totală de 45.576,68 lei fără TVA.
 7. „Amenajare curte Școala Gimnazială nr. 1 Castelu”, având o valoare totală de 71.788,61 lei fără TVA.
 8. „Construire alei de acces ccimitir musulman – Lucrări de reparații cimitir musulman”, având o valoare totală de 55.770,03 lei fără TVA.
 9. „Construire gard cimitir musulman Castelu”, având o valoare totală de 79.074,48 lei fără TVA.
 10. „Sistem de monitorizare video integrat wireless în Castelu și Nisipari”, având o valoare totală de 98.313,99 lei fără TVA.

În anul bugetar 2021 s-au făcut și se fac în continuare demersuri pentru obținerea de finanțare nerambursabilă pentru următoarele proiecte:

 1. „Înființare rețea inteligentă de gaze naturale în comuna Castelu, județul Constanța” – POIM
 2. „Asfaltare drumuri de pământ în localitățile Castelu și Nisipari – Etapa I” – Program Național de Investiții „Anghel Saligny”
 3. „Asfaltare străzi în comuna Castelu, localitățile Castelu și Nisipari, județul Constanța – Program Național de Investiții „Anghel Saligny”
 4. „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala gimnazială nr. 1 Castelu, județul Constanța” – AFM
 5. „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala gimnazială Iuliu Valaori, județul Constanța” – AFM
 6. „Îmbunătățirea calității traficului pietonal prin înființarea de trotuare în comuna Castelu, județul Constanța” – Program Național de Investiții „Anghel Saligny”
 7. „Piste de bicicliști în comuna Castelu, sat Castelu și sat Nisipari, județul Constanța” – Program Național de Investiții „Anghel Saligny”

COMPARTIMENTUL POLIȚIEI LOCALE

Compartimentul Politie Locala din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Castelu functioneaza in baza Hotărârii Consiliului Local Castelu de infiintare a acestuia, avand 5 functii dintre care 1(una) functie functionar public, politist local cu atributiuni specifice prevazute de Legea 155/2010 si 4(patru) functii personal contractual cu atributii pe linia pazei bunurilor, prevazute de Legea 333/2003.

            Compartimentul Politie Locala Castelu functioneaza in anexa cladirii Primariei Castelu este format din doua subcompatimente: A- Politie Locala si B- Paza Bunurilor, fiind condus de catre Primarul comunei Castelu,  este dotat cu un autoturism de serviciu marca Dacia Duster folosit de catre personalul contractual din cadrul compartimentului de paza a bunurilor, conform sarcinilor din fisele posturilor fiind inscriptionat in acest scop =PAZA SI ORDINE=.

            Personalul Compartimentului este dotat cu echipament de serviciu, nu este dotat cu telefoane de serviciu sau alte mijloace de comunicare.

            In anul 2021 activitatile desfasurate de catre personalul compartimentului sunt  in conformitate cu Planul de Ordine Publica  al Comnunei Castelu pe anul 2021 si cu Planul de  Paza al Comunei Castelu pe anul 2021 dupa cum urmeaza:

 1. Activitatile politistului local :
 2. Supravegherea si monitorizarea persoanelor aflata in carantina conform starii de alerta = zilnic 98 persoane,
 3. Asigurarea ordinii si linistii si a masurilor specifice prevazute in legislatia privind starea de alerta in incinta si in proximitatea sediului Primariei Castelu = Zilnic in perioada starii de alerta,
 4. Indeplinirea procedurilor de citare in conformitate cu prevederile Noului Cod de Procedura Civila si intocmirea proceselor verbale si a adreselor de inaintare catre Ministerul Justitiei, Instantelor Judecatoresti, Birourile de Executori Judecatoresti si alte Institutii = 192,
 5. Indeplinirea procedurilor de comunicare procese verbale de constatare a contraventiilor emise de catre Institutii ale statului conform prevederilor OG 2 /2000 = 118,
 6. Conformerea Ordonantelor diferitelor institutii (Politie, Parchete, Instante Judecatoresti) privind ridicarea de imagini din sistemul de supraveghere video si prelucrarea acestora, intocmirea adreselor de inaintare a imaginilor pe suport optic in conformitate cu prevederile Noului Cod de Procedura Penala cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia datelor personale = 22,
 7. Executarea dispozitiilor Serviciului de Probatiune Constanta de punere in aplicare de sentinte judecatoresti de obligarea la prestarea de munca neremunerata in folosul comunitatii, instruirea cu normelor de protectie a muncii si stingere a incendiilor si supravegherea persoanelor in cauza = 17
 8. Ore totale de supraveghere a persoanelor mai sus mentionate = 2440,
 9. Petitii solutionate = 14,
 10. Sanctiuni contraventionale aplicate Total = 19, Valoare amenzi = 59.000 lei

         Din care – Legea 61/1991 privind Ordinea Publica= 10 ( 50.000 lei)

                         – HCL 39/2017 privind Gospodarirea Comunala = 8 ( 8.000 lei) 

                         – Legea 50/1991 privind Disciplina in constructii = 1 ( 1.000 lei)

 • Stari conflictuate intre cetateni aplanate prin mediere = 22,
 • Participarea la activitati de mentinere a ordinii publice la diferite evenimente = 22,
 • Activitati de cooperare cu Postul de Politie Castelu in indeplinirea sarcinilor pe linie de ordine publice, prevenirea si descoperirea de infractiuni de orice natura = 44,
 • Persoane legitimate cu ocazia activitatilor desfasurate in teren = 65,
 • Persoane conduse la sediul Postului de Politie Castelu in vederea identificarii acestora = 12,
 • Infractiuni constatate in flagrant in cooperare cu Postul de Politie Castelu = 1, infractori prinsi = 2, arestati in cauza = 1, condamnati =  2,
 • Cooperararea cu Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta si al Sectiei de Drmuri Nationale in vederea instituirii unei treceri de pietoni pe DN 22C in afara localitatii Castelu in zona Liceului Tehnologic Castelu, pentru prevenirea producerii de accidente in care pot fi implicati elevii acestui liceu.
 • Activitati de cooperare cu celelalte compartimente ale Primariei Castelu = zilnic
 • Activitatile personalului contractual :
 • Activitati de mentinere liniste si ordine publica la diverse evenimente = 22
 • Transportul cu autoturismul de serviciu al copiilor de varsta scolara si prescolara din grupurile sociale ale comunei catre Liceu, Scoala si Gradinita = zilnic in perioada anului scolar,
 • Activitati de patrulare in zonele si mediile de interes de pe raza comunei = zilnic,
 • Activitati de de transport si asigurarea securitatii personalului din celelelalte compartimente ale  Primariei Castelu = zilnic ( Trezorerie Medgidia, Prefectura Constanta, Consiliul Judetean Constanta, Spitalul Medgidia, Spitalul Constanta, alte institutii din afara localitatii Castelu),
 • Inmanarea invitatiilor si a materialelor de sedinta catre consilierii locali = cu ocazia sedintelor consiliului local,
 • Inmanarea diferitelor acte si adrese catre cetatenii comunei ocazionate de diferite activitati = 460,
 • Activitati de cooperare cu Postul de Politie Castelu si alte unitati de Politie sau Parchet in vederea identificarii de autori ai unor infractiuni comise pe raza altor localitati = 26,
 • Persoane legitimate cu ocazia activitatilor desfasurate in teren = 65,
 • Persoane conduse la sediul Postului de Politie Castelu in vederea identificarii acestora = 12,
 • Vizionarea unui numar de peste 600 ore de pe sistemul de supraveghere video la solicitarile diferitelor Institutii( Politie, Parchet, Instante Judecatoresti)
 • Sprijinirea compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei Castelu in vederea indeplinirii atributiunilor de serviciu = 82 cazuri,
 • Cooperarea cu celelalte compartimente ale Primariei Castelu = zilnic.

Cu stimă,

PRIMAR,

NICOLAE ANGHEL

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *