Regulament privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora – Primaria Comunei Castelu

Regulament privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora

Anexa la H.C.L. nr. 90/31.08.2023.

Regulament privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 1. – Prezenta procedură stabilește cadrul general al etapelor Programului de interes public privind casarea autovehiculelor uzate din Comuna Castelu.

Art. 2. – Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local), are ca scop eliminarea din circulație a mașinilor uzate, cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani, cu grad ridicat de poluare, și astfel, creșterea calității aerului, protecția spațiilor verzi și stimularea înnoirii parcului auto.

Art. 3. – Programul se adresează cetăţenilor care doresc să caseze maşini, dar nu neapărat să şi achiziţioneze una nouă, fiind o oportunitate pentru posesorii de mașini mai vechi de 15 ani să beneficieze de suma de 3.000 lei ca și stimulent pentru casare. Pentru a beneficia de stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei proprietarul autovehiculului uzat va încheia contracte de finanțare cu Primăria Comunei Castelu.

CAPITOLUL II – Grupul țintă (beneficiarii)

Art. 4. – Beneficiarii Programului sunt proprietarii de autovehicule uzate, înmatriculate pe numele lor de cel puțin 5 ani, persoane fizice, cu domiciliul  sau reședința pe raza teritorială a Comunei Castelu;

Art. 5. – În sensul prezentului Regulament, termenul “autovehicul uzat” desemnează orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute în Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

 

 

 

CAPITOLUL III – Criterii de eligibilitate

Art. 6. – Pentru a fi inclus în Programul instituit și pentru a beneficia de stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei, beneficiarul stimulentului pentru casare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Criterii de eligibilitate ale proprietarului:

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

 1. este persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a Comunei Castelu;
 2. deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale Comunei Castelu; excepție o face persoana fizică care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. se angajează să predea spre casare și să radieze din circulaţie și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. este înregistrat în evidenţele fiscale ale Comunei Castelu;
  1. la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;
  1. are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
  1. conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

CAPITOLUL IV – Documente necesare

Art. 7 – Candidații vor aplica la acest Program în baza unui dosar care va  cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere, anexă la prezentul Regulament;
  1. Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată “conform cu originalul” de către solicitant;
  1. Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare), în copie, semnate “conform cu originalul” de către solicitant;
  1. În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotârârea judecătorească;
  1. Împuternicire notarială (dacă este cazul);
  1. Certificat de atestare fiscală emis de Compartimentul buget-finanțe și contabilitate a Primăriei Castelu care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
  1. Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
  1. Cazier judiciar;
  1. Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

CAPITOLUL V – Procedura

Art. 8 – Persoanele fizice interesate de participare în cadrul prezentului Program vor depune cererea și documentele justificative prevăzute la art. 7 din Prezentul Regulament prin prezentarea la Compartimentul Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Art. 9 – Grupul de lucru numit prin Dispoziția Primarului verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Ordinul de aprobare a Ghidului, se va stabili care sunt dosarele eligibile și va comunica în scris candidaților situația privind dosarele depuse;

Art. 10 – După primirea înștiințării privind eligibilitatea dosarului depus, fiecare persoană fizică care a depus dosar de casare, poate depune în termen de 5 zile lucrătoare completări sau contestații la înștiințare;

Art. 11 – În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestației / completării Grupul de lucru va verifica și va emite o nouă înștiințare cu noul status al cererii;

Art. 12 – Primăria Comunei Castelu va acorda stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei doar proprietarilor ale căror dosare sunt considerate eligibile/admise și care:

 1. încheie și semnează contracte de finanțare cu Primăria Comunei Castelu, prin         Compartimentul Proiecte Europene cu finanțare externă nerambursabilă, urbanism și resurse umane    (anexa 2 la prezentul Regulament);
 2. casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizați și prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere;
 3. radiază din circulație și din evidența fiscală a Primăriei Comunei Castelu și prezintă certificatului de  radiere.

Art. 13 – Suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Comunei Castelu în contul bancar indicat de beneficiar.

Art. 14. – Compartimentul contabilitate-financiar și Compartimentul Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile vor urmări în baza actelor administrative-fiscale (declarații privind dobândirea vehiculelor) dacă beneficiarii programului respectă angajamentul conform căruia nu vor achiziționa un autoturism cu norma de poluare 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

CERERE

privind înscrierea în Programul privind casarea autovehiculelor uzate din Comuna Castelu

Subsemnatul(a)……………………………………………………………….. ,domiciliat(ă) în

Comuna Castelu, str. ……………………………… nr. …., bl. …., sc. …, ap. …, legitimat (ă)

prin    B.I./C.I. seria ……..,    nr.    ………………    C.N.P………………………………………… ,

telefon………………. e-mail ……………………………… în calitate de proprietar persoană     fizică     al     autoturismului     uzat     cu     numărul     de     înmatriculare

……………………………marca………………………, având numărul de identificare (adică serie șasiu)……..………………………………………, înmatriculat (conform cărții de identitate seria ………………) la data de……..……………., dobândit (conform certificatulu de înmatriculare nr. .………………………) la data de………………………………………………………………………. ,

declar prin prezenta că sunt de acord necondiționat cu următoarele:

 1. □ Îmi exprim acordul pentru participarea prin intermediul UAT Comuna Castelu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Guvernul României prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, implementat de Administrația Fondului de Mediu în parteneriat cu comuna Castelu;
 • □ Cunoscând prevederile articolului 326 ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că îndeplinesc criteriile de eligibilitate conform Programului privind casarea autovehiculelor uzate:
  • sunt persoană fizică cu domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Castelu;
  • dețin în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele meu de cel puțin 5 ani ce se află în evidențele fiscale ale Compartimentului contabilitate-financiar din cadrul Primăriei Castelu;
  • nu am obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
  • nu am obținut şi nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi

eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Programul privind casarea autovehiculelor uzate;

 • nu sunt condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
 • □ Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că autovehiculul uzat pe care îl dețin în proprietate îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • este înregistrat în evidențele fiscale ale Compartimentului contabilitate-financiar din cadrul Primăriei Castelu;
  • la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
  • are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
  • conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).
 • □ Îmi iau angajamentul:
 • că nu voi achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;
 • să predau spre casare autovehiculul uzat cu care particip în Program către un colector autorizat să desfășoare activități de colectare, colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 cu modificările şi completările ulterioare, după data lansării sesiunii de înscriere prin Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu;
 • să pun la dispoziția UAT Comuna Castelu dovada casării;
 • să radiez autovehiculul uzat din circulație și din evidențele fiscale ale a Compartimentului buget-finanțe și contabilitate din cadrul Primăriei Castelu;
 • să pun la dispoziția UAT Castelu certificatul de radiere al autovehiculului uzat.

Anexez următoarele acte:

 1. Actul de identitate al proprietarului, copie semnată ”conform cu originalul;
 2. Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare sau alte documente justificative pentru dreptul de proprietate) – copii semnate ”conform cu originalul;
 3. Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 4. În cazul  persoanei  fizice care a devenit  proprietar  ca urmare a partajului

judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotârârea judecătorească;

 • Certificat de atestare fiscală emis de Compartimentului contabilitate-financiar din cadrul Primăriei Castelu care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
 • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
 • Cazier judiciar.

În cazul aprobării prezentei cereri și a acordării stimulentului pentru casare rog virarea     sumei                      de                 3.000      lei                 în            contul    nr.

……………………………………………………………….                      deschis                       la banca…………………………….

NUME ȘI PRENUME: …………………………………………….

DATA: ……………………………………………………………..

SEMNĂTURA:………………………………………………………

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. …….. din ………………..
 

Intre partile contractante:

COMUNA CASTELU, cu sediul în jud. Constanța, comuna Castelu, sat Castelu, str. Republicii, nr. 58, CUI 4515735, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, tel/fax 0241811831, reprezentată legal prin domnul Nicolae ANGHEL având funcția de primar, denumită în continuare delegat,

Si

………………………., cu domiciliul in ……………….., act de identitate tip ……, seria ……….. nr.

……………,  cod numeric personal …………….,in calitate de beneficiar, a intervenit prezentul contract de finantare, denumit in continuare contract.

ARTICOLUL 1
Obiectul contractului

            Delegatul si AFM acorda beneficiarului o finantare in valoare de …… lei (numar de autovehicule uzate x 3.000 lei) pentru un autovehicul uzat, in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit in continuare Program.


ARTICOLUL 2
Durata contractului si perioada de

utilizare a finantarii

Contractul este valabil de la data semnarii lui de catre beneficiar, data care constituie intrarea in vigoare a prezentului contract, si pana la expirarea duratei de monitorizare de 36 de luni, calculata de la data primirii stimulentului pentru casare.


ARTICOLUL 3
Obligatiile beneficiarului

            (1) Beneficiarul este obligat sa indeplineasca urmatoarele conditii la data solicitarii stimulentului pentru casare:

   1. este persoana fizica cu domiciliul pe raza teritoriala a delegatului;

   2. detine in proprietate un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau de cel putin 5 ani si se afla in evidentele fiscale ale UAT delegat; exceptia este persoana fizica ce a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
   3. nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare;
   4. nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelasi autovehicul uzat cu care participa in Program;
   5. nu este condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
   6. se angajeaza sa predea spre casare si sa radieze din circulatie si din evidentele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicita stimulentul pentru casare;

   7. se angajeaza ca nu va achizitiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 si/sau inferioara in termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

(2) Beneficiarul este obligat sa se asigure ca autovehiculul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

   1. este inregistrat in evidentele fiscale ale delegatului;

   2. la data solicitarii acordarii stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, calculata de la anul fabricatiei; daca anul inmatricularii inscris in cartea de identitate este anterior anului fabricatiei, se considera an de fabricatie anul inmatricularii;

   3. are norma de poluare Euro 3 si/sau inferioara;

   4. contine componentele esentiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamente electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie.


ARTICOLUL 4
Forta majora

(1) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa isi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

(2) Partea care invoca forta majora are urmatoarele obligatii:

   a)sa notifice forta majora celeilalte parti in termen de 5 zile de la data aparitiei;

   b)sa transmita in termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forta majora certificatul de forta majora emis de autoritatea competenta;

   c)sa comunice data incetarii cazului de forta majora in termen de 5 zile de la incetare;

   d)sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

(3) Daca nu se procedeaza la anuntare, in conditiile si termenele prevazute, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa notificarii.

(4) Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

(5) Forta majora, comunicata si dovedita in conditiile alin. (2), exonereaza de raspundere partea care o invoca.

(6) Daca forta majora si/sau consecintele acesteia dureaza sau se estimeaza ca va/vor dura mai mult de 3 luni, partile se obliga sa negocieze cu buna-credinta in vederea identificarii solutiei celei mai bune:

a)incetarea contractului, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese;

b)modificarea contractului.

ARTICOLUL 5
Jurisdictie

(1) Prezentul contract se supune legislatiei romane.

(2) Orice neintelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori incetarea prezentului contract se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.

(3) In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantei judecatoresti competente material in a carei raza teritoriala isi are sediul delegatul.

ARTICOLUL 6
Notificari

            (1) Orice notificare, solicitare sau sesizare in baza prezentului contract se va face numai in scris, la urmatoarele adrese:

  a)pentru delegat: str. Republicii, nr. 58, sat Castelu (Com. Castelu), jud. Constanța;

  b)pentru beneficiar:……………………………………. .

(2) In cazul in care beneficiarul doreste sa fie notificat la o alta adresa sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicata in scris.

(3) Notificarile facute beneficiarului la adresele mentionate la alin. (1) sau (2) se considera a fi aduse la cunostinta acestuia.

            DELEGAT,                                                               BENEFICIAR

COMUNA CASTELU

            PRIMAR,

     Nicolae ANGHEL                                               ……………………………

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *