Anunţ de participare la licitaţia deschisă lucrări/servicii – Primaria Comunei Castelu

Anunţ de participare la licitaţia deschisă lucrări/servicii

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi cod fiscal ale autorităţii contractante:

 U.A.T. Comuna Castelu, comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58,   județul Constanța, telefon +40 241/811831, cod fiscal 4515735 e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro

2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire:

Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul Comuna Castelu, cu sediul în comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58,   județul Constanța, cod postal 907040, e-mail:registratura@primariacomuneicastelu.ro, telefon: +40 241/811831.

 Documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau în format electronic este pusă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care au înaintat o solicitare în acest sens.

3.         a)  Locul prestării serviciilor : comuna Castelu

          b)  Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor

           Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv Comuna Castelu, județul Constanța, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentații pentru obținerea autorizației de construcții, construcția, exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini. Temeiul legal: art.8 din H.G. nr. 209/2019.

          c) Termenul de finalizare sau durata contractului

               49 de ani.

4.       a) Termenul de depunere a ofertelor

            12 septembrie 2023, orele 10.oo

           b) Adresa la care trebuie transmise ofertele:

                U.A.T.Comuna Castelu, comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58,   județul Constanța, cod postal 907040, Registratura.

          c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:

              Română

d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:

                 12 septembrie 2023, ora 11.00,  la sediul Comuna Castelu din comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58,   județul Constanța, cod postal 907040

5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii:

                 Conform documentației de atribuire. Obligatoriu prezentarea în original a scrisorii de garanție bancară  pentru participare la licitație, cu perioadă de valabilitate a garanției de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

6.  Criterii utilizate la atribuirea contractului:

                Conform cerințelor documentației de atribuire.

7.  După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe

      Conform cerințelor documentației de atribuire.

8.  Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare

     20 iulie  2023

9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor  şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii:

Tribunalul Constanța- Secţia contencios administrativ şi fiscal, cu sediul în:  Constanța, Strada Traian, nr.31, Cod postal 140033,

Telefon: +40 241/617413, +40 241/582563,

E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *