ANUNȚ CONCURS POST CONTRACTUAL VACANT GOSPODARIE COMUNALA – 04.05.2023 – Primaria Comunei Castelu

ANUNȚ CONCURS POST CONTRACTUAL VACANT GOSPODARIE COMUNALA – 04.05.2023

ANUNŢ

COMUNA CASTELU, cu sediul în Sat Castelu, str. Republicii nr. 58 judeţul Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată din cadrul compartimentului Gospodărie comunală:

  • Muncitor calificat conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 –  1 post.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • studii medii;
  • calificare în meseria de  muncitor plantatii si amenajare zona verde;
  • vechime în muncă: minim 20 ani.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Concursul va avea loc în incinta Anexei sediului administrativ alPrimăriei Comunei Castelu – Sala de şedinţă.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Nr. crt.DataExplicatiaTermenLocul
1.Până în data de 17.05.2023Depunerea dosarelor de concursPână la ora 15.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
2.18.05.2023Selecţia dosarelorOra 10.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
3.18.05.2023Afişarea rezultatului selecţiei dosarelorPână la ora 14.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
4.19.05.2023Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelorPână la ora 12.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
5.19.05.2023Soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelorPână la ora 14.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
6.24.05.2023Proba scrisăOra 10.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
7.24.05.2023Afişarea rezultatelor la proba scrisăPână la ora 14.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
8.25.05.2023Depunerea contestaţiilor la proba scrisăPână la ora 12.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
9.25.05.2023Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisăPână la ora 14.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
10.26.05.2023 InterviulOra 10.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
11.26.05.2023 Afişarea rezultatelor la interviuPână la ora 14.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
12.29.05.2023 Depunerea contestatiilor la interviuPână la ora 12.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
13.29.05.2023 Soluţionarea contestaţiilor la interviuPână la ora 14.00Sediul Primăriei Comunei Castelu
14.29.05.2023 Afisarea rezultatului finalPână la ora 15.00Sediul Primăriei Comunei Castelu

BIBLIOGRAFIE:

1.Constituţia României, republicata;

2 Titlul I şi II ale părţii a VI – a din O.U.G. nr.57/03.07.2019  cu  modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanța nr.137/31.08.2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;

4.Legea nr.202/19.04.2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Castelu persoană de contact: Iulia – Mădălina  Bucur telefon 0241 811 831.           

              PRIMAR                                                                       Intocmit de Inspector

        Nicolae ANGHEL                                                          Iulia – Mădălina BUCUR

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *