ANUNȚ privind participarea la procedura de achiziții publice avînd ca obiect “Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022” – Primaria Comunei Castelu

ANUNȚ privind participarea la procedura de achiziții publice avînd ca obiect Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022

ANUNȚ privind participarea la procedura de achiziții publice avînd ca obiect Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022

MAI MULTE DETALII, MODELE DE DOCUMENTE GĂSIȚI ÎN PAGINA ACHIZIȚII PUBLICE, AICI: https://primariacomuneicastelu.ro/achizitii-publice/

Publicat în data de 23.11.2022

A. INFORMAŢII GENERALE

A.1. Denumirea autorităţii contractante:

Comuna Castelu, Jud. Constanța are calitatea de autoritate contractantă

Adresa poştala:  Str. Republicii, nr. 58, Comuna Castelu, Jud. Constanța, România;

Cod fiscal: 4515735

Telefon / Fax: 0241 811 831;

 Email: registratura@primariacomuneicastelu.ro;

Adresa internet (URL): www.primariacomuneicastelu.ro;

Serviciul face parte din categoria celor incluse în anexa 2 (servicii sociale și alte servicii specifice) la Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura se organizează conform procedură proprie pentru achiziția prin procedura proprie Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022.

Sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit: Buget de stat

Cod CPV 55524000-9 (Rev. 2) Servicii de catering pentru școli

Valoarea estimată este de 1 614 795 lei fără TVA

A.2. Obiectul contractului:

 Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022

A.3. Durata contractului: Contractul de achiziţie se va derula până la sfârşitul anului  școlar 2022-2023 în perioada desfăşurării activităţii didactice, operatorul economic având obligaţia de a asigura zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea pachetului alimentar pentru preşcolarii şi elevii care frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale nr. 1 Castelu, Grădiniței cu program normal Castelu- structura, Grădiniței cu program normal Nisipari-structura,  Școlii Gimnaziale Iuliu Valaori Nisipari – structura, com Castelu, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii  din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Criterii de calificare si selectie

B.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

B.1.1 Situatia personală a ofertantului

Cerinta 1) Neîncadrarea ofertanților și/sau asociaților și/sau terților susținători și/sau subcontractanților în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: Completarea și prezentarea Declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art.165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de catre fiecare operator economic în parte.

NOTĂ: Documentele se prezintă în original semnate de ofertant și/sau asociat și/sau terț susținător și/sau subcontractant.

Cerința 2) Prezentarea certificatelor fiscale prin care operatorul economic își îndeplineste obligațiile prin plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Certificatul/certificatele prezentate trebuie să fie valabile la momentul prezentării și trebuie să ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor.

Modalitatea de îndeplinire:

a. Certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. – A.N.A.F. – Administrația Finanțelor Publice a județului unde îsi desfasoară activitatea, de plata a datoriilor catre bugetul  de stat consolidat;

b. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, de plată a datoriilor către bugetul local.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

NOTĂ: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant și/sau asociat și/sau terț susținător și/sau subcontractant, valabile la data deschiderii ofertelor.

Cerința 3) Neîncadrarea în dispozițiile art.59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții și/sau asociatii și/sau subcontractantii și/sau tertii sustinatori vor depune Declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art.59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

– Anghel Nicolae, primar;

– Prodan Antoneta, viceprimar;

– GHITA MARIUS

– BIRSAN ADELINA

– CIOROGARU FLORICA

– CHIRU NARCISA CALIOPI

– MUȘAT MARIANA

– STOIAN VALENTINA

– DRUGĂ ILIE NELU

– HUIANU GICU CLAUDIU

– GEALMAMBET FARUC

– DAJIU MARIUS

– RUSU GHIȚĂ

– COSMA ION

– CHERIM GEVAT

– DINCĂ MARIAN

Modalitatea de îndeplinire: Completarea și prezentarea în original a Formularului din secțiunea Modele formulare. Se va prezenta Declarația privind neîncadrarea în prevederile art.59 și art. 60, respectiv Secțiunea 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

NOTĂ: Documentele se prezintă în original semnate de ofertant și/sau asociat și/sau terț susținător și/sau subcontractant.

B.1. 2.  Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Cerința 1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea certificatului ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență, valabil/valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract.

În cazul unei asocieri și/sau subcontractari, fiecare ofertant este obligat să prezinte documentele din această secțiune.

Se va prezenta certificatul constatator (original / copie electronică /copie lizibilă) emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau , pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.

Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.

NOTĂ: Documentele se prezintă de ofertant și/sau asociat și/sau subcontractant în original / copie electronică /copie lizibilă.

B.2. Capacitatea tehnică și/sau profesională

Ofertantii vor prezenta:

a)         Autorizatia de functionare emisa de Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor, în temeiul HG nr. 573/2002, în copie „conform cu originalul„.

b)         Autorizatie sanitar-veterinara emisa de Directia Sanitar Veterinara pentru mijlocul de transport cu care va fi transportat pachetul alimentar, în copie „conform cu originalul„

Experienta similara

Ofertantii vor prezenta:

 Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, în valoare cumulata de cel putin 1 000 000 lei fara TVA. Lista va contine denumirea serviciului, perioada de prestare, beneficiarii, indiferent dacä acestia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati.

 Documentele justificative prin care se vor confirma serviciile similare cu obiectul contractului, prestate in ultimii 3 ani de la data stabilita pentru depunerea ofertei sunt: copii ale contractelor similare înscrise în lista, însotite de recomandari și/sau documente constatatoare.

Informații privind asocierea (dacă este cazul).

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.

Modalitatea de îndeplinire: Se vor prezenta, dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative, care probeaza cele asumate prin acord și datele de recunoaștere ale asociaților propuși.

NOTĂ: Documentele se prezintă în original

Informații privind subcontractanții (dacă este cazul).

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze (dacă este cazul) și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă se cunosc subcontractanții la momentul depunerii ofertei.

Modalitatea de îndeplinire: acordul /acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților, care probeaza cele asumate prin acord.

NOTĂ: Documentele se prezintă în original.

Informații privind terții susținatori (dacă este cazul).

În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autoritații contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de susținere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținator/susținatori răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar, pentru executarea contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directa împotriva terțului/terților susținător/susținători.

NOTĂ: Documentele se prezintă în original.

C. PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu documentatia de atribuire și în conformitate cu toate solicitarile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Aceasta va fi numerotată și semnată de către persoana legal desemnată.

Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va cuprinde o descriere a modului de organizare pentru prestarea serviciilor cuprinse în caietul de sarcini.

Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.57, alin. (1), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizata.

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului (Formular) conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro,

Odata cu propunerea tehnica va fi depusa si Declaratia de acceptare a conditiilor contractuale, care se regaseste in fisierul Modele formulare.

D. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Propunerea financiară se va prezenta în lei, cu valoarea totală fără T.V.A. (tva –ul se va evidenția distinct).

 Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al executarii contractului în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si pretul unitar/pachet alimentar, și va fi exprimat în lei fara TVA

            Toate elementele descrise în propunerea tehnică trebuie acoperite prin propunerea financiară.

Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informații, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57, alin. (1), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizata.

E. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „cel mai bun raport calitate preț”.

Criteriul de atribuire a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 187 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cel mai bun raport calitate-preţ.

Factorii de evaluare folosiți de Autoritatea Contractantă pentru alegerea ofertei cu cel mai bun raport calitate- preţ, sunt următorii:

1.         Preţul ofertei

Punctaj maxim: 45 puncte

Algoritm de calcul : Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporţional, astfel: P(n)=(Preţ minim ofertat/Preţ n) * punctaj maxim alocat.

Pentru a monitoriza modul de utilizare a resurselor financiare disponibile și pentru a asigura un aport nutrițional adecvat, ofertanții trebuie sa introducă o defalcare a costurilor, per porție, pe următoarele categorii:

a)         materie primă;

b)         prepararea hranei;

c)         distribuţie.

          În cadrul procesului de selecţie vor fi preferate și considerate că îndeplinesc criteriul privind cel mai bun raport calitate-preţ acele oferte care aloca cel puţin 40% din suma disponibilă per beneficiar pentru achiziţia materiei prime.

2.         Numărul de variante orientative de pachet

Punctaj maxim: 20 puncte

Numărul de variante orientative de pachet minim punctat este de 5 si maxim 20. Se vor puncta variantele orientative de pachet care respecta prevederile Caietului de sarcini.

Algoritmul de calcul: Sub 5 variante prezentate, oferta va fi declarata inadmisibila din punct de vedere tehnic. Pentru 5 variante prezentate se aloca 5 puncte. Pentru fiecare varianta prezentate in plus fata de cele 5 se va acorda un punct pana la numărul maxim de 20 puncte. Pentru un număr de variante orientative de pachet mai mare de 20, oferta nu va fi punctată suplimentar.

3.         Timp de acoperire a punctelor de livrare

Punctaj maxim:20 puncte

 Se acceptă un timp de acoperire a punctelor de livrare de maxim 60 de minute

– oferta care reprezintă un timp de livrare de peste 60 minute, va fi respinsă;

– un timp ofertat sub 30 minute nu va fi punctat suplimentar.

Algoritm de calcul : Timpul de acoperire a punctelor de livrare se va exprima in minute. Punctajul se acorda astfel: a) Pentru timpul minim ofertat ( care nu se punctează suplimentar daca este mai mic de 30 minute), se va acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte termene ofertate, punctajul T(n) se calculează proporţional, astfel: T(n)=(Timpul minim ofertat/ Timp n)*punctaj maxim alocat.

 4. Capacitatea de înlocuire a produselor livrate și recepționate ca fiind necorespunzătoare

       Punctaj maxim: 15 puncte

Se accepta un termen de înlocuire a produselor recepționate ca necorespunzătoare de maxim 120 de minute (oferta care reprezintă un timp de înlocuire de peste 120 de minute, va fi respinsă), un timp ofertat sub 60 de minute nu va fi punctat suplimentar.

Algoritm de calcul : 4. Capacitatea de înlocuire a produselor livrate și recepționate ca fiind necorespunzătoare se va exprima in minute. Punctajul se acorda astfel:

 a) pentru timpul minim ofertat ( care nu se punctează suplimentar daca este mai mic de 60 de minute), se va acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene ofertate, punctajul T(n) se calculează proporţional, astfel : T(n)= ( Timpul minim ofertat/Timp n)*punctajul maxim alocat.

Se realizează clasamentul ofertelor, în ordine descrescătoare a punctajului obținut. Este declarată câştigătoare, oferta care îndeplineşte cel mai mare punctaj, exprimat cu maxim doua zecimale, în urma aplicarii criteriului de atribuire „ cel mai bun raport calitate-preţ”.

F. ALTE INFORMAȚII

1) Garanția de participare este în valoare de 32 300 lei.

Perioada de valabilitate este de 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire: Garanţia de participare se constituie prin depunerea in numerar la casieria autorității contractante sau prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat

membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garantia de participare se va depune in contul RO75TREZ2325006XXX000038 deschis la Trezoreria Medgidia, Cod fiscal 4515735. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si va contine obligatoriu, toate prevederile art.37, alin. (1) din H.G. nr.395/2016.

Notă: Dovada constituirii garanției de participare, va însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Daca garanția de participare va fi constituită printr-un instrument bancar emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în conditiile legii, aceasta va fi însoțită și de dovada constituirii acesteia, respectiv OP-ul privind constituirea primei de asigurare.

2) Garanția de bună execuție: Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din prețul contractului, fără TVA, reprezentând garanţia furnizată de către executant în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

Garanţia de bună execuţie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Beneficiarul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

3) Solicitări clarificări

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail registratura@primariacomuneicastelu.ro

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei Comunei Castelu www.primariacomuneicastelu.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

G. Modul de prezentare al ofertei

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zile de la data emiterii acesteia

Documentele redactate în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Toate cheltuielile pentru pregătirea și depunerea ofertelor vor fi suportate de către ofertanți. Primăria Comunei Castelu nu poate fi făcută responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procedurii de atribuire.

Oferta se va elabora și depune, în original.

Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară).

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Str. Republicii, nr. 58, Comuna Castelu, Jud. Constanța.

NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin poștă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.

Sigilarea și marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea procedurii și cu inscripția A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 05.12.2022, ora 15.00 

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;

b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite),

c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentație).

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior. Plicul exterior se va înregistra și depune la sediul Primariei Comunei Castelu din Str. Republicii, nr. 58, Comuna Castelu, Jud. Constanța.

Termen limită de primire oferte: 05.12.2022, ora 15.00

H .  DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR

1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide în data de 05.12.2022, ora 15,la sediul Primariei Comunei Castelu din Str. Republicii, nr. 58, Comuna Castelu, Jud. Constanța.

1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini şi propunerea de contract.

1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este cel mai bun raport calitate preț”.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *