Primăria Castelu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul “ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA”, cod proiect C3I1A0122000215 – Primaria Comunei Castelu

Primăria Castelu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul “ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA”, cod proiect C3I1A0122000215

Contractul are o valoare de 778.720,00 euro și este finanțat din fonduri europene, prin PNRR, C3.

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală

Informații despre apel

PILONUL 1 Tranziție Verde

COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

SUBINVESTIȚIA I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar

 APEL PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A

Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Calendarul propus prin PNRR menționează înființarea și operaționalizarea a 250 de centre de colectare cu aport voluntar până la 30.09.2024, iar până la 30.06.2026 vor fi înființate și operaționale 565 de noi centre de colectare cu aport voluntar.

Prezentul apel este coordonat de Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, România.

Condiții de eligibilitate

Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) (inclusiv subdiviziunile/ sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ și asocieri ale acestora (ADI);
 • Alte Asocieri legale de UAT-uri constituite pentru aplicarea la PNRR precum și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de municipii/orașe/comune care dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deșeurilor.
 • O cerere de finanțare poate include una până la 5 platforme de tip CAV, în conformitate cu Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD)/Planul Municipal de Gestionare a Deșeurilor pentru București, actualizate sau în curs de actualizare, dar și cu numărul comunităților de până la 50.000 de locuitori care compun UAT-ul / ADI-ul, ținând cont de datele INS privind populația după domiciliu la 1 ianuarie 2021.
 • Pentru a asigura rentabilitatea investiției, un centru de colectare prin aport voluntar poate deservi UAT solicitant precum și alte UAT limitrofe.
 • Utilizarea de către UAT-uri, altele decât solicitantul, a unui centru de colectare prin aport voluntar va fi certificată printr-o adresă emisă de fiecare UAT ce va utiliza CAV;
 • Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situații: incapacitate de plată/în stare de insolvență, în stare de faliment/insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare; are achitate impozitelor, taxelor și contribuțiile catre bugetul local și cel general consolidat;
 • Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile;
 • Solicitantul se angajează că vă asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți;
 • Solicitantul demonstrează drepturile asupra imobilului, obiect al proiectului, conform legislației în vigoare, după caz, până la 31.12.2035;
 • Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ”);
 • Solicitantul respectă legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate;

Activități eligibile

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate activități/acțiuni specifice înființării și dotării centrelor de colectare prin aport voluntar (CAV).

Activitățile propuse prin proiecte vor cuprinde investițiile necesare înființării de centre de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadaver animale, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții și demolări.

Vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.

Configurația și numărul containerelor prezentate în proiectul – tip, nu poate fi modificată.

Modul de utilizare al containerelor descoperite (conform proiectului – tip) poate fi adaptat în funcție de fluxul de deșeuri specific comunității unde se efectuează investiția.

Cheltuieli eligibile /neeligibile

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:

a) Cheltuielile pentru înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar:

 • Lucrări privind amenajarea terenului și asigurarea utilităților necesare obiectivului de, în interiorul amplasamentului;
 • Lucrări privind organizarea de șantier, conform proiectului – tip;
 • Construcții și instalații, conform proiectului – tip;
 • Dotări, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, conform proiectului – tip (vehiculele/utilajele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă, din punct de vedere al respectării mediului);
 • Cheltuielile cu proiectarea și consultanța – capitol 3 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • Probe tehnologice și teste;
 • Alte costuri generale necesare implementării proiectului.

b) Cheltuieli privind informarea și publicitatea (conform prevederilor manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR):

 • Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de presă privind începerea lucrărilor;
 •  Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la locul implementării proiectului;
 • Cheltuieli cu mijloace de afișaj outdoor pe o perioadă de minim 6 luni de la recepție și în cuantumul a minim 1% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 • Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și conștientizare a populației/grupului țintă.

Cuantumul cheltuielilor privind informarea și publicitatea, descrise la punctul b) trebuie să reprezinte minimum 1% din totalul cheltuielilor eligibile.

Costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, consultanței, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de investiție, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.

Beneficiarii pot adapta proiectul – tip astfel încât acesta să includă soluții de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice), precum și soluții pentru asigurarea de utilități (apă curentă), în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

 Următoarele cheltuieli NU vor fi considerate eligibile

 • Orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului – tip privind platforma de colectare cu aport voluntar;
 •  Achizițiile cu activele corporale „second-hand”;
 • Achiziția de mijloace de transport, inclusiv a celor pentru transportul deșeurilor.

Achiziția de containere pentru dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar se va realiza centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în baza acordului de asociere de autorități contractante, al cărui model indicativ este atașat prezentului ghid.

Furnizorii de lucrări de execuție vor fi selectați de beneficiari printr-o procedură de achiziție publică, competitivă, transparentă și non-discriminatorie în conformitate cu legislația națională în domeniu.

Valoarea proiectului și finanțarea acordată

Alocarea financiară totală

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate înființării de centre de colectare cu aport voluntar în cadrul Investiției I1, subinvestiției I.1.a este de 587.860.000 Euro, echivalentul a 2.891.977.270 lei, din care 135.660.000 euro, echivalentul a 667.379.370 lei reprezintă alocare financiară suplimentară1 de 30% din sumele alocate prin PNRR investiției, distribuite astfel:

 • Alocare financiară din PNRR: 452.200.000 Euro, echivalentul a 2.224.597.900 lei;
 • Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 135.660.000 Euro, echivalentul a 667.379.370 lei;
 • Alocare financiară totală: 587.860.000 Euro, echivalentul a 2.891.977.270 lei;

Alocare financiară la nivel de proiect

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost de cel mult 778.720 euro/CAVechivalentul a 3.830.914 lei, fără TVA, în conformitate cu devizul general aferent proiectului – tip, din care costul aferent dotării centrului de colectare prin aport voluntar cu utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale este de aproximativ 280.000 euro, echivalentul a 1.377.460 lei, fără TVA.

Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare în cadrul aceluiași apel, dar cuantumul total cumulat al finanțării acordate în cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.a, 1.b, 1.c nu poate depăși pragul maxim de 15 milioane de euro per beneficiar.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta C3 – Managementul Deșeurilor.

Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.

Prezentul apel de proiecte intră sub incidența ajutorului de stat, conform  Ordinul ministrului mediului, apelor și Pădurilor nr. 1541/2022.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *